STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie

wpis w: Archiwum | 0

01.06.2012

 

 

 

 

 

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 174            z Oddziałami Integracyjnymi

im. Tadeusza Kościuszki

w Warszawie


S P I S   T R E Ś C I

 

 

 

Dział I     –  Nazwa Szkoły …………………………………………………………..

Dział II    –  Cele i zadania szkoły ………………………………………………..

Dział III   – Organy szkoły ………………………………………………………….

Dział IV   – Organizacja Szkoły …………………………………………………..

Dział V   –  Uczniowie szkoły………………………………………………………..

Dział VI    – Nauczyciele i inni pracownicy szkoły…………………………

Dział VII  – Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania…………………………

Dział VIII – Postanowienia końcowe…………………………………………….

Załączniki………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D Z I A Ł     I

 

NAZWA  SZKOŁY

 

Art. 1

 

Nazwa szkoły zawiera określenie:

1)     Typu szkoły: szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi

2)     Numeru porządkowego szkoły: 174

3)     Imienia szkoły: Tadeusza Kościuszki

4)     Siedziby: siedzibą szkoły podstawowej jest budynek położony w Warszawie przy

ul. Plac Wojska Polskiego 28

Art. 2

 

Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu:

a) pełnym- Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie

 

b ) na stemplu: Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Tadeusza Kościuszki

05-075 Warszawa, Pl. Wojska Polskiego 28

tel/fax  0-22 773-40-03

 

 

Art. 3

 

Szkole Podstawowej nadano imię Tadeusza Kościuszki uchwałą z dnia 24 kwietnia 1998 roku.

Szkole Podstawowej nadano nazwę Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Uchwałą Rady Pedagogicznej  z dnia 14.11 2006 na podstawie Uchwały Nr LXXXI/2589/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 września 2006 r.

Art. 4

 

Ceremoniał szkolny obejmuje:

 

1. Sztandar szkoły – będący jej uroczystym symbolem

a) udział sztandaru w uroczystościach odbywających się na terenie szkoły dotyczy głównie:

–        rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,

–        ważnych uroczystości rocznicowych- państwowych i szkolnych (np. Odzyskania Niepodległości, Święta Szkoły),

–        ślubowania klas pierwszych,

–        przyrzeczenia klas kończących szkołę.

 

b) uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska

w szkole,

c) do  jego  składu powoływani są uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego

zaszczytu,

d) skład osobowy pocztu sztandarowego – chorążego i asystę (dwie uczennice) z klas V

powołuje się na czerwcowej radzie pedagogicznej, a opiekuna samorządu szkolnego na

opiekuna pocztu,

e) kadencja pocztu trwa jeden rok- rozpoczyna się uroczystym ślubowaniem w dniu zakończenia

roku szkolnego klas VI,

f) decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego,

wówczas dokonuje się wyboru uzupełniającego,

g) sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach religijnych, rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz inne organizacje.

2. Ślubowanie uczniowskie, które pierwszoklasiści składają po pierwszym miesiącu

nauki oraz przyrzeczenie klas kończących szkołę

3. Święto Szkoły obchodzone jest corocznie w terminie ustalanym każdorazowo przez radę pedagogiczną. Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

 

Art. 5

 

Organem prowadzącym szkołę jest Rada Miasta stołecznego Warszawy, a kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny.

 

 1. Cykl kształcenia trwa 6 lat.
 2. Zajęcia edukacyjne odbywają się zgodnie z rozkładem.
 3. Czas trwania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz przerw i ferii określa

w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji  roku szkolnego Minister Edukacji

Narodowej .

 

Art. 6

 

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:

 

a)     sale dydaktyczne (w tym pracownia komputerowa),

b)     świetlicę szkolną,

c)     gabinet terapii pedagogicznej,

d)     salę gimnastyczną,

e)     boisko sportowe,

f)      teren rekreacyjny dla dzieci,

g)     pomieszczenie biblioteki,

h)  pomieszczenia kuchni i stołówki

 

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania         prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.
  1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
  2. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
  3. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej, o których mowa w ust.3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
  4. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:
 • W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
 1. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę”.

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ II

 

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

Art. 7

 

Szkoła podstawowa realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia

7 września 1991r.( Dz.U. z 1996r nr 67 poz.329 z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 

 

Art. 8

 

Celem działalności szkoły jest:

1.  Kształcenie i wychowanie w duchu poczucia godności, odpowiedzialności, miłości

ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy

jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

Krzewienie ideałów humanizmu, umiłowania prawdy i sprawiedliwości.

2.  Zapewnienie uczniom, odpowiednio do potrzeb i możliwości finansowych szkoły,

warunków do wszechstronnego rozwoju .

 

 

Art. 9

 

Zadania szkoły:

1. Realizacja ustanowionego  prawem obowiązku nauczania poprzez:

–        atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,

–        systematyczny kontakt z instytucjami wspomagającymi proces dydaktyczno– wychowawczy (Filharmonia, muzea, teatry, kina itp.)

2. Realizowanie funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z zasadami

pedagogiki i w duchu idei zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

i Deklaracji Praw Dziecka.

3. Realizowanie wybranych programów nauczania zgodnie z rozporządzeniami MEN.

4. Zapewnienie uczniom, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia

2007 roku, korzystania z usługi dostępu do Internetu na terenie placówki. Jednocześnie

na szkole spoczywa obowiązek zainstalowania i aktualizowania oprogramowania

zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla

prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów oraz określenie minimalnych wymagań, jakie powinno spełniać to oprogramowanie.

Szkoła może, w celu realizacji obowiązku, o którym mowa, wykorzystywać inne oprogramowanie spełniające minimalne wymagania, niż oprogramowanie zapewnione przez MEN.

5. Umożliwienie nauczania religii, zgodnie z potrzebami i życzeniami uczniów i ich

rodziców  (opiekunów).

6. Służenie pomocą psychologiczną i pedagogiczną, pośredniczenie w kontaktach

z  poradnią  psychologiczno-pedagogiczną.

7. Występowanie o pomoc dydaktyczną, wychowawczą i materialną dla uczniów

szczególnie uzdolnionych, do fundacji, instytucji i organizacji świadczących na rzecz

dzieci.

8. Sprawowanie opieki nad uczniami poprzez:

a)     prowadzenie zajęć edukacyjnych,

b)     organizowanie zajęć świetlicowych,

c)     umożliwianie spożywania posiłków,

d)     system zapomóg.

 

Art. 10

 

 

Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów, z którymi prowadzą zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne.

 

 1. Nad bezpieczeństwem uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych  czuwają wyznaczeni nauczyciele.

 

 1. Szczegółowy tryb i zasady organizacji wycieczek określa dyrektor szkoły w oparciu o właściwe przepisy prawa.

 

 1. Na kierownika wycieczki dyrektor szkoły powołuje wychowawcę klasy lub innego nauczyciela. Funkcję opiekuna powinni pełnić nauczyciele bądź rodzice uczestników.

 

 1. Informację o wyciecze lub innych zajęciach  odbywających się poza terenem szkolnym zgłasza kierownik w formie  „Karty Wycieczki”- w trybie i terminie określonym przez dyrektora szkoły.

 

 1. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice i uczniowie.

 

 1. Do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów biorących udział w wycieczce, w drodze pomiędzy miejscem zbiórki a domem, zobowiązani są rodzice.

 

 1. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia kosztów z nią związanych.

 

 1. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

 

10.  Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w czasie zajęć szkolnych, zobowiązani są brać udział w zajęciach razem z klasą wskazaną przez dyrektora.

 

 

DZIAŁ III

 

ORGANY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Art. 11

 

Organami szkoły są:

1)     Dyrektor szkoły,

2)     Rada Pedagogiczna,

3)     Samorząd Uczniowski,

4)     Rada Rodziców

 

Art. 12

 

Dyrektor szkoły:

1)     Kieruje działalnością szkoły i  reprezentuje na zewnątrz.

2)     Dysponuje środkami finansowymi szkoły i odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie.

3)     Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników

nie będących nauczycielami.

4)     Ustala zakres obowiązków i odpowiedzialności pracowników szkoły.

5)     Decyduje w sprawach:

a)     zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych  pracowników szkoły,

b)     przyjmowania uczniów do szkoły i przydzielania ich do konkretnej klasy,

c)     wnioskowania do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

d)     występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

w sprawach nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pracowników

szkoły.

6)     Opracowuje arkusz organizacji szkoły, uwzględniając zasady ochrony zdrowia

i higieny pracy ucznia.

7)     Ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych

i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

8)     Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i wychowawców zatrudnionych

w szkole.

9)     Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego.

10)   Przewodniczy radzie pedagogicznej.

11)   Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.

12)   Jest odpowiedzialny za zgodny z przepisami przebieg klasyfikacji i promowania.

13)   Powołuje przewodniczących zespołów wychowawczych, przedmiotowych lub innych       zespołów problemowo-zadaniowych.

14)   Powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.

15)   Zapewnia prawidłowy przebieg stażu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,   a w szczególności:

a)     zatwierdza plany rozwoju zawodowego nauczycieli odbywających staż,

b)     powołuje opiekunów stażu dla nauczycieli stażystów i kontraktowych,

c)     powołuje komisję kwalifikacyjną  dla nauczycieli ubiegających się

o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

16)   Dokonuje oceny pracy nauczyciela z własnej inicjatywy  lub na wniosek:  nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady rodziców.

17)   Nadaje nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

18)   Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

19)  Stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

20)  Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, odpowiednio szkolny

zestaw programów  nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać

od początku następnego roku szkolnego.

21)  Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, wprowadza obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego stroju oraz określa sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie

szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną

organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.

22) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

 

Art.13

 

Rada Pedagogiczna

 

1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 174 w Warszawie jest kolegialnym organem

powołanym do realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki,

działającym w oparciu o uchwalony regulamin ( załącznik ).

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą:

a)     dyrektor szkoły jako przewodniczący,

b)     wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole,

c)     z głosem doradczym wchodzą:

–        przedstawiciele samorządu uczniowskiego,

–        przedstawiciele rady rodziców.

 

3. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych, w każdym semestrze w związku  z zatwierdzeniem

wyników klasyfikowania i promowania uczniów oraz w miarę bieżących potrzeb.

 

4. Rada pedagogiczna może obradować w pełnym składzie lub w komisjach obejmujących część

jej członków:

1)     uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą  większością głosów,

w obecności co najmniej 2/3 jej członków,

2)     przewodniczący rady może wstrzymać się od udziału w głosowaniu,

3)     w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego,

4)     na życzenie większości obecnych członków rady głosowanie może być:

a)     tajne

b)     jawne

c)     imienne ( w protokole zamieszcza się nazwiska głosujących za lub przeciw oraz wstrzymujących się od głosu),

5. Zebrania są protokołowane:

–    protokół posiedzenia rady pedagogicznej powinien być odczytany

i podpisany przez przewodniczącego i członków rady.

6.  Zebrania  mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór

pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego oraz organu prowadzącego szkołę.

7. Członkowie rady mają prawo do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia na wniosek co najmniej 1/3 jej  członków.

8. Członków rady pedagogicznej  oraz osoby biorące udział w jej zebraniach

obowiązuje nie ujawnianie spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszyć

dobro osobiste uczniów lub ich rodziców (opiekunów), a także nauczycieli  i innych

pracowników szkoły.

9.   Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:

a)     zatwierdzanie planów pracy szkoły,

b)     uchwalanie programu wychowawczego szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego,

c)     zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

d)     podejmowanie decyzji o dopuszczeniu ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego,

e)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych wprowadzanych w szkole,

f)      podejmowanie uchwał w sprawach dyscyplinarnych wobec uczniów zgodnie

z postanowieniami Statutu oraz Kodeksu Ucznia Szkoły Podstawowej,

g)     ustalanie organizacji Wewnątrzszkolnego Doskonalenia  Nauczycieli.

10.   Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)     organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy  rozkład zajęć lekcyjnych         i pozalekcyjnych,

b)     projekt planu finansowego szkoły,

c)     wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom i innym pracownikom szkoły odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d)     propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

11. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu  szkoły oraz projekt jego nowelizacji.

12. Członkowie Rady mogą wystąpić z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego

szkołę o odwołanie dyrektora z pełnionej funkcji – na zasadach  i w trybie określonym

odrębnymi przepisami.

13. Rada pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania oraz

podręczników, ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców odpowiednio

szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę

możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również:

a)     przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów;

b)     wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.

c)     Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.

d)     W uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

 

 

 

Art. 14

 

Samorząd Uczniowski

 

1. Uczniowie szkoły tworzą samorząd uczniowski.

2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin.

3. Ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym  uchwala regulamin

samorządu uczniowskiego.

4. Regulamin samorządu uczniowskiego (zgodny ze  Statutem Szkoły) zatwierdza rada

pedagogiczna.

5. Samorząd działa w oparciu o regulamin opracowany wspólnie z opiekunem(załącznik)

6. Samorząd reprezentuje interesy uczniów w zakresie form i metod sprawdzania wiedzy

umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:

a)     dwie pisemne prace sprawdzające w  ciągu tygodnia,

b)     tygodniowe uprzedzenie o pisemnej pracy sprawdzającej.

7. Przedstawia radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:

a)     prawo do zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami,

b)     prawo do organizacji życia szkolnego,

c)     prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami,

d)     prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 

Art. 15

Rada Szkoły

W szkole może funkcjonować Rada Szkoły

1. Rada Szkoły stanowi reprezentację rodziców i nauczycieli.                     

2. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności ( załącznik),  który nie może być sprzeczny ze Statutem, określając w nim:

a)     zasady i tryb działania ,

b)     kadencję, tryb, powołanie i odwołanie Rady Szkoły,

c)     organa rady i zakres kompetencji,

d)     zasady wydatkowania funduszy.

4.Rada Szkoły:

a)     współpracuje z  dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim.

b)     wspiera szkołę w zakresie opieki nad uczniami,

c)     działa na rzecz stałej poprawy bazy,

d)     pozyskuje środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły,

e)     może występować do dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej z wnioskami

i opiniami dotyczącymi spraw szkoły.

5. Zgodnie z rozporządzeniem MEN na terenie szkoły działa Rada Rodziców, która

reprezentuje ogół rodziców uczniów.

Radę stanowią, wybrani w tajnych wyborach przedstawiciele rodziców, po    jednym z każdego oddziału.

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

– wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady

– szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców

Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres

współpracy.

6. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny

z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

Do kompetencji rady rodziców należy:

1)     uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

– programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli

– programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców

– opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły

– opiniowanie planu finansowego składanego przez dyrektora.

2)  jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego

nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, program ten

ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór

pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje

do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu

z radą pedagogiczną.

7.  W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady

wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

 

 

 

Art. 16

 

Stowarzyszenia

Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga         uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

Art. 17

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

 

 1. Organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o planach i podejmowanych działaniach oraz decyzjach dotyczących całej społeczności szkolnej podczas:

–    zebrań rady rodziców,

–        posiedzeń rady pedagogicznej,

–        doraźnych spotkań,

–     rozmów indywidualnych.

 1. Kwestie sporne pomiędzy organami szkoły  rozwiązuje się na drodze mediacji i dyskusji.
 2. W przypadku konfliktów pomiędzy organami szkoły, dyrektor  powołuje  dla ich rozwiązania komisję wspólną, w której reprezentowane są wszystkie strony konfliktu:

a)     zadaniem komisji jest wypracowanie, w oparciu o przepisy niniejszego statutu i prawa oświatowego, wspólnego stanowiska umożliwiającego rozwiązanie konfliktu zgodnie z interesem szkoły.

b)     jeżeli w ciągu co najmniej dwóch tygodni od dnia pierwszego posiedzenia, po odbyciu

co najmniej trzech posiedzeń komisja nie wypracowuje stanowiska zaaprobowanego przez wszystkie strony konfliktu, sprawa może być przekazana do rozstrzygnięcia organowi nadzorującemu szkołę.

 

ROZDZIAŁ  IV

 

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

Art. 17

 

Struktura organizacyjna szkoły obejmuje oddziały od I do VI oraz oddział  przedszkolny, wiek dzieci w oddziałach przedszkolnych regulują odrębne przepisy.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

a)     przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów,

b)     liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 26,

c)     nie tworzy się nowego oddziału, jeżeli liczba uczniów  jest mniejsza od 16.

 1. Dyrektor szkoły dokonuje podziału oddziału na grupy w zależności od posiadanych

środków finansowych, możliwości kadrowych i lokalowych zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

 1. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki

w  oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń w oddziałach liczących

powyżej 30 uczniów.

 1. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30

uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w punkcie  3 można

dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 1. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących

od 12 do 26 uczniów.

 1. W określonych sytuacjach można tworzyć grupy uczniów z klas równoległych.

 

Art. 18

 

1.   Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym

określa arkusz organizacji szkoły.

2.   Arkusz opracowuje dyrektor szkoły do dnia 30 kwietnia  każdego roku – uwzględniając

szkolny plan nauczania obowiązujący w następnym roku szkolnym .

3.   Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku

szkolnego.

4.  W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników

szkoły, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć      edukacyjnych  finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący   szkołę.

 

 

Art. 19

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, których wymiar określają ramowe plany nauczania są:

1)    obowiązkowe zajęcia lekcyjne,

2)    zajęcia lekcyjne fakultatywne,

3)    zajęcia korekcyjno – wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności

w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z deficytami

rozwojowymi,

4)    nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.

 

Art. 20

 

1. Zajęcia edukacyjne są prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

a)     Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

b)     Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te      zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

c)     Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny

lekcyjnej (od 30 do 60 minut zajęć) z zachowaniem ogólnego tygodniowego czasu pracy.

d)     Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym (np.

w muzeach, teatrach), w formie wycieczek dydaktycznych, wyjazdów do „zielonej

szkoły” itp.

e)     Zajęcia, o których mowa w punkcie „d” są organizowane w miarę posiadanych środków,

w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich uczestników.

 

2. Zajęcia dodatkowe dla uczniów uwzględniające ich potrzeby rozwojowe organizowane są

w miarę możliwości i posiadanych środków, zgodnie z arkuszem organizacji szkoły w sposób

zapewniający bezpieczeństwo wszystkich uczestników.

 

3. Organizacja każdego roku szkolnego ustalana jest na postawie rozporządzenia MEN

 

 

Art.20a

 

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH

 

 1. W miarę potrzeb w szkole tworzy się oddziały integracyjne kształcące dzieci i młodzież niepełnosprawną w integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami, w środowisku najbliższym ich miejsca zamieszkania.
 2. Szkoła zapewnia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym:

2.1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu;

2.2. odpowiednie warunki do nauki, środki dydaktyczne, sprzęt specjalistyczny;

2.3. realizację programów dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych;

2.4. dodatkowe zajęcia wyrównujące braki edukacyjne i psychofizyczne uczniów;

2.5. integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 1. Organizacją oddziału integracyjnego zajmuje się nauczyciel przewidziany do pracy w tym oddziale w porozumieniu z dyrektorem, pedagogiem szkolnym, poradniami specjalistycznymi, organem prowadzącym.
 2. W klasie integracyjnej zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne:

4.1. nauczyciele i specjaliści rozpoznają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci niepełnosprawnych;

4.2. wspólnie z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne wybierają lub opracowują programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania;

4.3. wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne opracowują dla każdego ucznia niepełnosprawnego i realizują indywidualne programy edukacyjne określające zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów;

4.4. organizują różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla dziecka i jego rodziny.

 1. Do klasy integracyjnej na wniosek rodziców{prawnych opiekunów} przyjmowane są :

5.1. dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;

5.2. dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności i dysfunkcjami;

5.3. dzieci pełnosprawne zakwalifikowane w wyniku obserwacji poczynionych przez wychowawcę oddziału przedszkolnego, pedagoga szkolnego, psychologa, rokujące dobre wyniki w nauce.

 1. Zasady organizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych w integracyjnych szkołach zostały określone w rozporządzeniach MEN z 4.10. 1993 r. (Dz. U. nr 9, poz.36 z późniejszymi zmianami), w rozporządzeniu MEN z dnia 10.12.1999 r. zmieniającymi rozporządzenia w sprawie ramowych statutów (D. U. nr 12 poz. 136) oraz rozporządzeniu MENiS z dnia 18 stycznia 2005 r. (D. U. z 2005 r. nr 17. poz. 141):

6.1. liczba uczniów w oddziale integracyjnym regulowana jest rozporządzeniem MEN oraz ustaleniami organu prowadzącego.

6.2. w przypadku gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, określoną wyżej liczbę uczniów w oddziale można obniżyć;

6.3. w przypadku, gdy u ucznia stwierdzono zespół ADHD, wtedy liczbę uczniów z orzeczeniami o kształceniu w oddziale integracyjnym określa się na 3;

6.4. w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w punktach 5.1. i 5.2. i 5.3;

6.5. kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szkole podstawowej jest realizowane nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.

 1. Warunki i formę sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej dostosowuje się do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Nauczyciele uczący w oddziale integracyjnym opracowują program wychowawczy, indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne w oparciu o podstawę programową lub programy autorskie oraz proponują program wsparcia.
 3. W miarę możliwości na terenie szkoły organizuje się zajęcia specjalistyczne: rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne i reedukacyjne, dostosowane do potrzeb uczniów. Tygodniowy wymiar wyżej wymienionych zajęć w klasach 1-3 wynosi
  8 godzin.

10.  W miarę możliwości w szkole zatrudnia się psychologa celem wspierania nauczycieli w ich pracy z uczniami z dysfunkcjami, niesienia pomocy uczniom  i ich rodzicom.

11.  Szkoła współpracuje z innymi placówkami prowadzącymi oddziały integracyjne, z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, ze stowarzyszeniami, instytucjami samorządowymi.

12.  W momencie tworzenia klas integracyjnych powołuje się Szkolny Zespół Integracyjny,
w którego skład wchodzą: nauczyciele uczący w klasach integracyjnych, pedagodzy specjalni, pedagog szkolny. Celem zespołu jest planowanie pracy, monitorowanie obszarów integracji, rozwiązywanie bieżących problemów, nawiązywanie współpracy z instytucjami wspierającymi integrację.

13.  Podczas tworzenia innych /nowych/ oddziałów integracyjnych nauczyciele uczący w tych oddziałach postępują zgodnie z punktem 6.

Art. 21

 

Szkoła zapewnia, w miarę swoich możliwości oraz we współpracy z Radą Rodziców,  Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi organizacjami i instytucjami, pomoc materialną dla uczniów.

 1. O przyznaniu pomocy ze środków budżetu dzielnicy decyduje Szkolna Komisja Socjalna na wniosek ucznia, jego rodziców, wychowawcy lub pedagoga szkolnego.
 2. Komisję powołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 3. Komisja działa w oparciu o odrębne przepisy organu prowadzącego szkołę.
 4. Pomoc materialną może otrzymywać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji losowej bądź materialnej.
 5. Do wniosku z dokładnym uzasadnieniem należy dołączyć zaświadczenie  o dochodach  członków rodziny.
 6. Formy pomocy:

a)     bezpłatne lub dofinansowane posiłki,

b)     dofinansowanie do wyjazdów (wycieczka, „zielona szkoła”),

c)     zakup odzieży,

d)     zakup podręczników,

e)     stypendium.

Art. 22

 

Szkoła w miarę możliwości kadrowych i posiadanych środków udziela uczniom

pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych odrębnymi

przepisami.

 1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się.

 

 1. Pomoc psychologiczno pedagogiczna w szkole może być organizowana

w formie:

a)     zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

b)     zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym),

c)     zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów lub rodziców,

d)     porad dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

e)     klas wyrównawczych,

f)      klas terapeutycznych.

 

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów niewydolnych wychowawczo lub dla uczniów, którzy mają znaczne opóźnienia w opanowaniu programów obowiązkowych

–        zajęcia te prowadzone są przez nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie takich zajęć,

 

 1. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których

nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności;

–        zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie terapii

pedagogicznej,

 

 1. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów w przypadkach zaburzeń mowy, powodujących zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniających naukę szkolną;

–        zajęcia prowadzą nauczyciele z przygotowaniem w zakresie logopedii oraz logopedii szkolnej.

 

 1. Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych

i specjalistycznych,  liczbę uczestników  oraz zasady kwalifikacji uczniów na te

zajęcia regulują odrębne  przepisy.

 

Art. 23

 

Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom

i rodzicom.

 

 1. Dzieci z deficytami rozwojowymi oraz zaburzeniami zachowania, wobec których

stosowane przez nauczyciela różne formy opieki i pomocy nie przynoszą pożądanych

wyników, są kierowane na wniosek rodziców do poradni  psychologiczno-

pedagogicznej celem uzyskania diagnozy oraz  określenia odpowiednich form terapii,

kształcenia  i opieki.

2.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły, a  współpracę szkoły z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi oraz innymi instytucjami

świadczącymi pomoc i poradnictwo koordynuje pedagog szkolny.

3.   Do zadań pedagoga szkolnego należy  w szczególności:

a)     rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

b)     określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

c)     organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

d)     podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

e)     działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

 

 

Art. 24

1. Szkoła współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania,

wychowania i profilaktyki poprzez:

a)     ogólne zebrania,

b)     zebrania klasowe,

c)     spotkania indywidualne (dni otwarte),

d)     indywidualne konsultacje.

2. Terminy zebrań oraz spotkań ustalane są na pierwszej radzie pedagogicznej w nowym

roku szkolnym; – nauczyciel może  w  razie potrzeby wyznaczyć termin indywidualnych

konsultacji.

 

 

 

Art. 25

 

1.  Dla uczniów, którzy ze względu na czas pracy  rodziców lub trudne warunki  domowe muszą

dłużej przebywać w szkole prowadzi się świetlicę szkolną.

a)     działa ona w oparciu o opracowany przez nią regulamin (załącznik ),

b)     regulamin i jego zmiany zatwierdza rada pedagogiczna.

2.  Świetlica otacza opieką dzieci z klas 0-III:

a)     w świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych; liczba uczniów

w grupie nie powinna przekraczać 25,

b)     zajęcia odbywają się zgodnie z planem pracy świetlicy, opracowywanym przez wychowawców, skorelowanym z programem szkoły i kalendarzem imprez szkolnych.

3.  Rodzice (opiekunowie prawni) zgłaszają dziecko na zajęcia świetlicowe w trybie określonym

regulaminem świetlicy.

4. W ramach zajęć świetlicowych organizuje się:

a)     pomoc w odrabianiu lekcji,

b)     zajęcia tematyczne (edukacyjne, plastyczne, umuzykalniające, czytelnicze i sportowe),

c)     zajęcia rekreacyjne.

5. Dyrektor szkoły w miarę potrzeb i  posiadanych środków oraz na zasadach określonych

odrębnymi  przepisami powołuje kierownika świetlicy.

6. Środki konieczne do prowadzenia świetlicy pochodzą z budżetu szkoły i opłat rodziców.

1)     Ustala się fundusz świetlicowy z przeznaczeniem na uzupełnienie i zakup artykułów papierniczych, zabawek, książek i gier.

2)     Wysokość funduszu określa się na pierwszej radzie pedagogicznej w nowym roku szkolnym.

 

 

Art. 26

 

Dla realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej

dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli szkoła prowadzi

bibliotekę.

Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią. Na jej bazę źródłową składają się zbiory książkowe i nieksiążkowe, programy  komputerowe oraz środki i urządzenia techniczne.

Biblioteka gromadzi zbiory kierując się zapotrzebowaniami nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i oferty rynkowej, możliwościami finansowymi.

Wyposażenie biblioteki stanowią odpowiednie meble biblioteczne oraz urządzenia komputerowe, audiowizualne, reprograficzne i telekomunikacyjne, które umożliwiają:

a)     bezpieczne i funkcjonalne przechowywanie zbiorów

b)     organizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno-informacyjnego.

 

Do podstawowych zadań bibliotekarza należy:

a)     gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych

b)     obsługa czytelników,

c)     udostępnianie zbiorów,

d)     prowadzenie działalności informacyjnej,

e)     przysposabianie uczniów do samokształcenia,

f)      kształcenie umiejętności korzystania z różnych mediów, źródeł informacji oraz bibliotek,

g)     rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych.

Organizację pracy biblioteki, formy współpracy z  nauczycielami, zadania nauczyciela –   bibliotekarza, obejmujące pracę pedagogiczną, prace organizacyjno-techniczne oraz inne obowiązki określa szczegółowo „Plan pracy biblioteki” (załącznik).

Zasady korzystania ze zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych

w bibliotece oraz zamawiania usług bibliotecznych określa regulamin biblioteki.

7. Dyrektor szkoły:

a)     sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki,

b)     zapewnia  odpowiednią lokalizację i środki na jej prowadzenie,

c)     zarządza przeprowadzenie rejestru zbiorów bibliotecznych oraz odpowiada za protokolarne przekazanie biblioteki, jeżeli następuje zmiana pracownika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

 

UCZNIOWIE  SZKOŁY

Art. 27

 

 1. Rekrutacje uczniów prowadzi się zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków

przyjmowania uczniów do szkół.

 1. 2. Rekrutacja do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego

Zasady rekrutacji dzieci urodzonych w latach 2008-2009 do klas I w szkołach podstawowych

 

Informacje ogólne

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych szkół podstawowych na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

 

Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych szkół podstawowych na rok szkolny 2015/2016 będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

 

Zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr IV/54/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych                              i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę, dopuszcza się możliwość składania wniosku o przyjęcie do wszystkich szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

 

Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia zapisów, a datą ich zakończenia, jednak:

 

 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
 • data i godzina wydrukowania wniosku,
 • data i godzina złożenia wniosku w szkole,
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku

 

nie będą miały żadnego wpływu na przyjęcie dziecka.

 

Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych

 

 • W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I biorą udział: o dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2008), o  dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2009).

 

 • Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

 

 • W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły.

 

 • Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby szkół.

 

 • Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych szkół według swoich preferencji (od najbardziej do najmniej preferowanej).

 

 • Szkoła umieszczona na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.

 

 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

 

 • wypełniają w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,

 

 • drukują wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu, składają go w szkole pierwszego wyboru.

 

 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
  • pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole,

 

 • wypełniają go odręcznie, i składają – po podpisaniu – w szkole pierwszego wyboru,

 

o    informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

 

 • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

 

 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty).

 

 • Wypełniony wniosek/zgłoszenie:

o    podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,

 

o    podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu ze stanem faktycznym,

 

o    za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku/zgłoszenia odpowiedzialny jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru.

 

 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 

 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

 

 • W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).

 

 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

 • Komisja rekrutacyjna:

  przyjmuje

dziecko

do

szkoły,

jeżeli

zostało

zakwalifikowane

do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,

 

 

 

–     podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

–     wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy

 

przyjęcia dziecka do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

 

–     wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność

 

 • Ø Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (wydanym na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej) do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – w terminach określonych w ,,Harmonogramie rekrutacji do klas I w samorządowych szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016”. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby szkół, które organizują oddziały integracyjne oraz dowolnej liczby szkół, które organizują oddziały ogólnodostępne dla dzieci z określonego rocznika.

 • Ø Rodzice układając listę wybranych szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, wybierają:

 

– najpierw grupy rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie grupy rekrutacyjne ogólnodostępne

lub

– najpierw grupy rekrutacyjne ogólnodostępne a następnie grupy rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 • Ø Wypełniony wniosek rodzice składają w szkole pierwszego wyboru.

 • Ø Do wniosku dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej.

 • Ø Uwaga! Rodzice kandydata składają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego również w pozostałych placówkach wymienionych na liście preferencji, w których wybrano oddział integracyjny.

 • Ø Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna szkoły wg zasad opisanych powyżej.

 • Ø Decyzję o przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność do oddziału integracyjnego podejmuje dyrektor szkoły.

 

Rekrutacja do klasy I sportowej

 

 • Ø W przypadku wyboru klasy I sportowej, rodzic zapewnia dziecku możliwość udziału w próbie sprawności fizycznej, w terminie określonym w ,,Harmonogramie rekrutacji do klas I w samorządowych szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016”.

 

Przed przystąpieniem dziecka do próby sprawności fizycznej należy przedstawić w szkole orzeczenie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia kandydata, pozwalający na uprawianie danego sportu – art. 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

 

 

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH

 

PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

 • W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I w szkołach podstawowych obowiązują niżej wymienione kryteria.

 

 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

 

 • W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).

 

 • Komisja rekrutacyjna może określić wykaz dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów.

 

 • W przypadku nieprzedłożenia przez rodzica/prawnego opiekuna dokumentów określonych przez komisję rekrutacyjną – potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, może nie uwzględnić danego kryterium.

 

 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

 

 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

 

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

 

 

 

1.

Dziecko, które ubiega się o przyjęcie do klasy I

128

 

w szkole obwodowej

 

2.

Dziecko zamieszkałe na terenie dzielnicy, w której

64

 

znajduje się wybrana szkoła

 

3.

Dziecko zamieszkałe na terenie innej dzielnicy m.st.

32

 

Warszawy niż dzielnica, na której znajduje si ę wybrana

 

 

Szkoła

 

4.

Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego

16

 

w szkole pierwszego wyboru

 

5.

Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku

8

 

szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało naukę

 

 

w szkole podstawowej  wskazanej na pierwszej pozycji

 

 

we wniosku o przyjęcie

 

6.

Wielodzietność rodziny kandydata

1

7.

Niepełnosprawność kandydata

1

8.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

9.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

10.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

11.

Samotne wychowywanie kandydata

1

 

w rodzinie

 

12.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

 

Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I sportowej:

 

Próba sprawności fizycznej

od 1 do 100 punktów

 

(w zależności od wyniku

 

próby sprawności fizycznej )

 

 

 

 

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata

 

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka jest nowym kryterium obowiązującym w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Spełnianie tego kryterium potwierdzane jest oświadczeniem rodzica kandydata.

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie zechcą skorzystać z tego kryterium, nie muszą składać oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

 

Rada m.st. Warszawy ustaliła, że kryterium dochodu będzie najmniej punktowanym kryterium, jednak istotnym w sytuacji, gdy grupa kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola uzyska tyle samo punktów za pozostałe kryteria.

 

 • w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 574 zł – kandydat uzyska 1 pkt;

 

 • w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit.  a, liczbę punktów oblicza si ę dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

 

Wzór:

 

574 zł

liczba punktów =

dochód na osobę w rodzinie dziecka

 

Zgodnie z art. 20c ust. 9-10 ustawy o systemie oświaty:

 

 • przy obliczaniu dochodu członka rodziny bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesi ęcy poprzedzających złożenie wniosku,

 

 • pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy

 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

 

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dochód – to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny

 

podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 

b)  deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

 

p       inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 

renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

 

–  renty  wypłacone  osobom

represjonowanym

i  członkom  ich  rodzin,  przyznane

na  zasadach   określonych

w  przepisach  o

zaopatrzeniu  inwalidów  wojennych

i wojskowych oraz ich rodzin,

 

 

–       świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

 

dodatek  kombatancki,  ryczałt

energetyczny

i  dodatek

kompensacyjny

określone

 

w  przepisach  o  kombatantach

oraz  niektórych  osobach

będących

ofiarami  represji

 

wojennych i okresu powojennego,

 

 

 

 

świadczenie   pieniężne   określone   w   przepisach   o

świadczeniu   pieniężnym

 

przysługującym  osobom  deportowanym  do

pracy  przymusowej

oraz

osadzonym

 

w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

 

p       emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów

niewybuchów,

 

q       renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

 

r       zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz

 

w  przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

 

–       środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez

 

Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym równie ż w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

 

–   należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662),

 

–       należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych,

 

misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

 

–       należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

 

–  dochody  członków  rolniczych  spółdzielni  produkcyjnych

z  tytułu

członkostwa

w  rolniczej  spółdzielni  produkcyjnej,  pomniejszone   o

składki  na

ubezpieczenia

społeczne, alimenty na rzecz dzieci,

 

 

 

–       stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852), stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z pó źn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

 

–       kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

 

–       należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

 

–       dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198),

 

–       dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

 

–       ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,

 

–    ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

 

–       świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

 

–       dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

 

–       dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

 

–       renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

 

–       zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

 

–       świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

 

–       pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 

oraz pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,

 

– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Zasady   prowadzenia   postępowania   rekrutacyjnego

do   samorządowych   przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

na rok szkolny 2015/2016 zostały

 

przygotowane w oparciu o zapisy ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

 

Zasady ogólne:

 

 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

 

dzieci 3-4-5 letnie (urodzone w latach 2012-2010),

 

dzieci 6 i 7 letnie, którym odroczono obowiązek szkolny

 

 

zamieszkałe w Warszawie.

 

 

 

 

 

 • ·

Rodzice/prawni

opiekunowie

zamieszkali  poza

Warszawą

mogą

ubiegać

się

 

o  przyjęcie  dziecka  dopiero  w  postępowaniu  uzupełniającym,  które  będzie

 

prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole/szkoła

 

będzie dysponowała wolnymi miejscami.

 

 

 

 

 • ·

Rodzice/prawni

opiekunowie

dziecka  urodzonego

w  2013

r.  mogą

ubiegać

się

o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

 

 • Postępowanie  rekrutacyjne  do   grup   ogólnodostępnych  przeprowadza  komisja

rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

 • Postępowanie     rekrutacyjne     prowadzone     jest      w     terminach      określonych

w  harmonogramie.

 

 • Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedsz kolach i szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną

i przyjętych w rekrutacji do przedszkola/szkoły.

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku 2014/2015

 

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2012-2010, które obecnie

uczęszczają  do

przedszkoli/oddziałów   przedszkolnych,   składaj ą

deklarację

o   kontynuowaniu

wychowania   przedszkolnego   w   kolejnym   roku

szkolnym

w przedszkolu/szkole, do której ucz ęszcza dziecko.

 

 • Rodzice/prawni  opiekunowie  dzieci,  którym  odroczono   spełnianie  obowiązku

 

szkolnego, mogą potwierdzić kontynuację edukacji przedszkolnej w przedszkolu/szkole, jeżeli w roku szkolnym 2015/2016 przedszkole/szkoła będzie prowadziło oddziały dla dzieci 6-7 letnich. Jeżeli przedszkole/szkoła nie organizuje oddziałów dla 6-7 latków, to dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/szkole prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

–        Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.

 

–        Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli/szkół (grup rekrutacyjnych) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.

 

–        Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

 

–        Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystaj ą z komputera i Internetu:

 

wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

 

–    drukują      wypełniony      wniosek      i      po      podpisaniu,      składają      go

w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystaj ą z komputera i Internetu:

 

–        pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,

 

–       wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,

 

–       informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.

 

 • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

 

 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie o światy) .

 

 • Wypełniony wniosek:

 

–        podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,

 

–        podpisy  złożone  we  wniosku  są potwierdzeniem  zgodności  informacji

 

zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,

 

– za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony przez dyrektora pracownik przedszkola/szkoły.

 

 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.

 

 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 

żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

zwróci ć się do  burmistrza  dzielnicy,  właściwego  ze  względu  na  miejsce

zamieszkania      dziecka,      o      potwierdzenie      okoliczności      zawartych

w oświadczeniach.

 • Burmistrz dzielnicy w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

 

–        korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

 

–        może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

 

– może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

 

 • O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

 

 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

 

 • W przypadku większej liczby kandydatów ni ż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, tzw. kryteria ustawowe.

 

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady m.st. Warszawy, tzw. kryteria samorządowe.

 

 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Komisja rekrutacyjna:

 

– przyjmuje dziecko, do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,

 

–       podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.

 

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie został y przyjęte, mogą:

 

–       wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

 

–       wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

 

–       na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność

 

 • Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie.

 

 • Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli/szkół, które organizuj ą oddziały integracyjne oraz dowolnej liczby przedszkoli/szkół, które organizują oddziały ogólnodostępne dla dzieci z określonego rocznika.

 

 • Rodzice układając listę wybranych przedszkoli/szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, wskazują w zależności od preferencji:

– w pierwszej kolejności oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne

 

lub

 

–       w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 • Wypełniony wniosek rodzice składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 

 • Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole, wskazanej na liście preferencji, prowadzącej oddziały integracyjne.

 

 • Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.

 

Decyzję w sprawie przyjęcia dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 • · szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 obowiązują:

kryteria określone w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe, oraz

 

kryteria określone w uchwale nr IV/55/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r. tzw. kryteria samorządowe.

 

 • W przypadku większej liczby kandydatów ni ż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).
  • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

 

 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone niżej dokumenty.

 

 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzaj ących spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 

 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty)

 

 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

 

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

 

 

 

 

 

 

Kryteria ustawowe

 

 

 

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

 

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Zgodnie z art. 20c ust 3

 

2.

Niepełnosprawność kandydata

ustawy o systemie oświaty

 

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

kryteria ustawowe mają

 

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

jednakową wartość.

 

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Na potrzeby systemu

 

6.

Samotne wychowywanie kandydata

 

 

w rodzinie

informatycznego, każdemu

 

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

z tych kryteriów nadano

 

 

 

wartość 260 pkt.

 

 

Kryteria samorządowe –

 

 

 

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

 

1.

Dziecko pięcioletnie objęte obowiązkowym rocznym

130

 

 

przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z

 

 

 

odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się

 

 

 

o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

 

 

 

w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km

 

 

 

od miejsca zamieszkania

 

 

2.

Dziecko  z  rodziny  objętej  nadzorem  kuratorskim  lub

64

 

 

wsparciem asystenta rodziny

 

 

 

3.

Dziecko,

którego

oboje

rodzice/opiekunowie  prawni

32

 

pracują,   wykonują  pracę  na   podstawie   umowy

 

 

cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą

 

 

gospodarstwo  rolne  lub  działalność gospodarczą –

 

 

kryterium

stosuje

się

równie ż

do

rodzica/opiekuna

 

 

prawnego samotnie wychowującego dziecko

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Dziecko,

którego

rodzice/opiekunowie  prawni

albo

24

 

rodzic/opiekun prawny mieszkają/a w m.st. Warszawie i

 

 

rozliczają/-a podatek dochodowy od osób fizycznych w

 

 

urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Dziecko,

którego

rodzeństwo

w

kolejnym

roku

8

 

szkolnym   będzie   rozpoczynało   lub   kontynuowało

 

 

edukację przedszkolną w  przedszkolu  lub  oddziale

 

 

przedszkolnym  w  szkole  podstawowej  wskazanej  na

 

 

pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

 

 

 

 1. Dochód na osobę w rodzinie dziecka

 

a)      w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 1 pkt;

 

b)       w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczb ę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

 

Wzór:

 

100% kwoty, o której mowa w art w art. 5 pkt.1 ustawy o oświadczeniach rodzinnych*

 

liczba punktów =

dochód na osobę w rodzinie dziecka

 

Kryteria samorządowe –

 

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli specjalizujących się w żywieniu dzieci wymagających stosowania indywidualnej diety, zgodnie z zaleceniami lekarza

1.

Dziecko pięcioletnie objęte obowiązkowym rocznym

130

 

przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z

 

 

odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się

 

 

o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

 

 

w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km

 

 

od miejsca zamieszkania

 

2.

Dziecko, u którego stwierdzono alergi ę pokarmową o

64

 

szerokim zakresie eliminacyjnym produktów

 

 

spożywczych (bez uwzględniania nietolerancji samej

 

 

laktozy) lub chorobę wymagającą stosowania

 

 

indywidualnej diety zgodnie z zaleceniami lekarza

 

 

3.

Dziecko,

którego

oboje

rodzice/opiekunowie  prawni

32

 

pracują,   wykonują  pracę  na   podstawie   umowy

 

 

cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą

 

 

gospodarstwo  rolne  lub  działalność gospodarczą –

 

 

kryterium

stosuje

się

równie ż

do

rodzica/opiekuna

 

 

prawnego samotnie wychowującego dziecko

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Dziecko,

którego

rodzice/opiekunowie  prawni

albo

24

 

rodzic/opiekun prawny mieszkają/a w m.st. Warszawie i

 

 

rozliczają/-a podatek dochodowy od osób fizycznych w

 

 

urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Dziecko,

którego

rodzeństwo

w

kolejnym

roku

8

 

szkolnym   będzie   rozpoczynało   lub   kontynuowało

 

 

edukację przedszkolną w  przedszkolu  lub  oddziale

 

 

przedszkolnym  w  szkole  podstawowej  wskazanej  na

 

 

pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

 

 

 

6.     Dochód na osobę w rodzinie dziecka

 

a)     w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 1 pkt;

 

b)  w przypadku dochodu w wysokości         przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczb ę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

 

Wzór:

 

100% kwoty, o której mowa w art w art. 5 pkt.1 ustawy o oświadczeniach rodzinnych*

 

liczba punktów =

dochód na osobę w rodzinie dziecka

 

 

*100%   kwoty,  o  której  mowa  w  art.  5  pkt

1

ustawy  z

dnia  28  listopada  2003  r.

o

świadczeniach  rodzinnych (tj.  Dz.  U.

z

2015  r.,

poz.  114)  zaktualizowanej

w

rozporządzaniu Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r.  w sprawie wysokości dochodu

rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących

podstawę ubiegania się o zasiłek

rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych

(Dz. U z

2012 poz. 959) – 574 zł.

 

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:

 

s             Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (art.20t ust 2 ustawy o systemie oświaty)

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

 

Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 

4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

 

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

 

–                Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych

(uchwała nr IV/55/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r.)

 

w      Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której ubiega si ę o przyjęcie.

 

x       Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia.

 

y       Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta;

 

4)  Zaświadczenie  lekarza  specjalisty  o  stwierdzonej  u  dziecka  alergii  pokarmowej

 

szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych lub chorobie wymagającej indywidualnej diety.

 

 • Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

 • Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym.

 

 • Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 • Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
 • Kopia karty uprawniającej do przejazdów  środkami lokalnego transportu zbiorowego

 

–            m.st. Warszawie z hologramem „Karta Warszawiaka” lub „Karta Młodego Warszawiaka” lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie

 

urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez

 

elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).

 

 • Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

 

11) Uprawnienie        do         skorzystania        przez         rodziców       z         kryterium:

 

Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

 

potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

 

Kopie dokumentów wskazanych w pkt. 2 i 9 poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny dziecka.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

 

Art. 28

 

Nauka w  zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.

Obowiązek szkolny dziecko spełnia przez uczęszczanie do szkoły podstawowej. Wiek dziecka rozpoczynającego obowiązek szkolny regulują odrębne przepisy.

 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć  dziecko, które przed 1 września  kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki  szkolnej.

3.   Decyzję o wcześniejszym przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii

poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4.   W przypadkach uzasadnionych dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni

psychologiczno-pedagogicznej, może pojąć decyzję o odroczeniu obowiązku

szkolnego nie dłużej jednak, niż o jeden rok.

5.   Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor może zezwolić na spełnianie

przez dziecko  obowiązku szkolnego poza szkołą- określając warunki jego spełniania.

6.   Dzieci z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do

szkoły, przewlekle chore, stale lub okresowo niezdolne do nauki i wychowania

w   warunkach szkolnych  mogą spełniać obowiązek szkolny poprzez  indywidualne

nauczanie i wychowanie:

a)     tryb i zasady przyznawania  indywidualnego nauczania i wychowania regulują  odrębne przepisy,

b)     o indywidualne nauczanie i wychowanie- występują rodzice ucznia- na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,

c)     za organizację indywidualnego nauczania przyznanego uczniowi odpowiedzialny jest dyrektor szkoły, który powierza nauczycielowi lub nauczycielom prowadzenie  tej formy kształcenia.

Art. 29

Prawa ucznia

1. Uczeń szkoły ma prawo do:

a)     opieki wychowawczej, socjalnej i warunków pobytu w szkole zapewniających mu ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej,

b)     korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl  obowiązujących regulaminów,

c)     korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

d)     nietykalności osobistej,

e)     życzliwego traktowania i poszanowania własnej godności,

f)      informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,

g)     posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,

h)     tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

i)      sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny pracy oraz ustalonych kontroli postępów w nauce,

j)      obrony własnych racji zgodnie z „Kodeksem Ucznia”,

k)     życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

l)      harmonijnego rozwoju fizycznego poprzez udział w zajęciach sportowych,  rekreacyjnych i turniejach sportowych,

m)   udziału w zajęciach pozalekcyjnych, kołach przedmiotowych, kołach zainteresowań, zajęciach  bibliotecznych i imprezach artystycznych,

rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

n)     nauczania rozwijającego samodzielność poznawczą, zapewniającego wielość

i różnorodność form, w tym naukę języków obcych, zgodnie z życzeniami

uczniów oraz możliwościami szkoły,

 • o)     swobodnego wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,

p)     reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.

 

 1. Uczniowie mogą występować w przypadku  naruszenia ich praw do opiekuna Samorządu

Szkolnego.

 

 1. Do obowiązków opiekuna Samorządu Szkolnego należy w szczególności:

a)     znajomość Statutu Szkoły, regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz konwencji Praw Dziecka,

b)     informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,

c)     podejmowanie mediacji pomiędzy członkami społeczności szkolnej

w razie naruszenia podstawowych praw ucznia,

d)     udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,

e)     kontrola realizacji i rozwiązywania spraw spornych.

 1. Tryb postępowania w kwestiach spornych:

1) Uczeń-uczeń

a)     zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

b)     podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,

c)     skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,

d)     ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

2) Uczeń-nauczyciel

a)     zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

b)     podjęcie mediacji ze stronami ,

c)     zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego i Rady Pedagogicznej,

d)     wystąpienie do Dyrektora Szkoły  o podjęcie decyzji

w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem

sporu.

3) Opiekun Samorządu Szkolnego informuje każdorazowo

zainteresowane strony o podjętych przez siebie działaniach,

zmierzających do rozwiązania konfliktu.

4)  Po wyczerpaniu procedury  zawartej w ust. 2, każda ze stron może

zwrócić się o prowadzenie mediacji, w zależności od rodzaju sprawy

do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

Art. 30

 

Obowiązki ucznia

 

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a  zwłaszcza:

 1. Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych

i wybranych przez siebie formach pracy pozalekcyjnej,

 1. Dbania o sprzęt szkolny, ład i porządek w szkole,
 2. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny,
 3. Zmiany obuwia oraz noszenia na terenie szkoły obuwia na jasnym spodzie
 4. Wystrzegania się szkodliwych nałogów,
 5. Naprawiania wyrządzonej szkody materialnej,
 6. Przestrzegania zasad kultury współżycia,
 7. Kulturalnego odnoszenia się do innych kolegów,
 8. Okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły

i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy,

10.  Dbania o honor i tradycję szkoły,

11.  Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego.

12.  Usprawiedliwiania nieobecności,

Jeżeli uczeń jest nieobecny w szkole nie dłużej niż tydzień, wówczas rodzice                                        powinni usprawiedliwić tę nieobecność w formie pisemnej w dzienniczku ucznia lub na kartce, którą nauczyciel przechowuje w dzienniku lekcyjnym.

Jeżeli nieobecność ucznia w szkole z jakiegoś powodu przedłuża się, rodzic winien jest telefonicznie powiadomić szkołę o przyczynie nieobecności dziecka, a uczeń po powrocie dostarczyć usprawiedliwienie wystawione przez lekarza.

Uczeń zobowiązany jest do dostarczenia usprawiedliwienia wychowawcy w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły.

Jeżeli wyżej wymieniony termin nie będzie przestrzegany, nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona.

Liczba godzin nieusprawiedliwionych przekraczająca 10 jednostek lekcyjnych powoduje obniżenie oceny z zachowania.

13.  Przestrzegania odpowiedniego wyglądu,

Uczeń zobowiązany jest do schludnego i estetycznego wyglądu na terenie szkoły. Zabrania się noszenia przez uczennice zbyt krótkich bluzek i spódnic, stosowania makijażu, polakierowanych paznokci oraz nadmiaru biżuterii.

Uczniowie nie mogą zmieniać naturalnego koloru włosów, nosić ekstrawaganckiego uczesania oraz tatuaży na ciele.

14.  Przestrzegania zakazu przynoszenia do szkoły wszelkich urządzeń elektronicznych, jak: mp3, gry elektroniczne discmany oraz telefony komórkowe,

Uczniów obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia do szkoły wszelkich  urządzeń elektronicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na telefony komórkowe.

Obowiązek ten nie dotyczy uczniów wymagających stałej opieki lekarskiej   (np. epilepsja, cukrzyca itp.) oraz uczniów spoza rejonu, którzy dowożeni są przez rodziców. Ci ostatni jednak, zobowiązani są do wyłączania telefonów podczas lekcji.

Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, czy innych urządzeń jest na terenie placówki całkowicie zabronione.

Nauczyciele oraz pracownicy szkoły, w związku z koniecznością stałego kontaktu np. z rodzicami uczniów, nie mają obowiązku wyłączania telefonów na terenie placówki.

Podczas spotkań z rodzicami oraz posiedzeń Rady Pedagogicznej nauczyciele  .

2.  Uczniów mają prawo nagradzać i karać: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna,

wychowawca,  organizacje szkolne.

3.  Uczeń szkoły może otrzymać nagrodę lub wyróżnienie za:

a)     rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

b)     wzorową postawę,

c)     wybitne osiągnięcia,

d)     dzielność i odwagę,

4. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły, przez Radę Rodziców lub inne

organizacje.

5. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów szkoły:

a)  pochwała,

b) listy gratulacyjny skierowany do rodziców ucznia,

c) dyplom,

d) nagroda rzeczowa,

e) Nagroda Dyrektora  Szkoły,

6. Pamiątkową nagrodą rzeczową, w dniu zakończenia roku szkolnego wyróżnia się uczniów:

a)   w klasach   IV – VI

którzy otrzymują  świadectwa z wyróżnieniem – a więc  uzyskali w wyniku

klasyfikacji rocznej z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen

powyżej 4,75 oraz najwyższe oceny  zachowania (wzorową i bardzo dobrą),

b)   w klasach  I – III

–        których zachowanie określono jako szczególnie przykładne i przykładne, a w ciągu roku szkolnego opanowali w pełni wiadomości i umiejętności ,

c)               formę wyróżnienia – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej – ustala  dyrektor

szkoły,  w porozumieniu z Radą Rodziców

7. Uczeń, który nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, narusza zasady i normy

współżycia może być ukarany:

a)     upomnieniem ,

b)     zakazem udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,

c)     przeniesieniem do równoległej klasy,

d)     naganą.

8. Uczniowi, który nie stosuje się do zakazu dotyczącego korzystania na terenie szkoły       z wymienionych w art. 30 pkt 14 urządzeń elektronicznych sprzęt zostaje skonfiskowany do „depozytu” i może odebrać go rodzic lub prawny opiekun ucznia.

W przypadku naruszenia wyżej wymienionych zasad przez pracownika szkoły, dyrektor udziela upomnienia.

 

9.  Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, dyrektor szkoły może wystąpić do   kuratora  oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten:

a)     umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,

b)     dopuszcza się kradzieży,

c)     wchodzi w kolizję z prawem,

d)     demoralizuje innych uczniów,

e)     permanentnie narusza postanowienia Statutu i Kodeksu Ucznia

11.  Uczeń szkoły może być skreślony z listy jedynie z równoczesnym przeniesieniem do

innej szkoły, po wcześniejszym uzyskaniu zgody kuratora oświaty i dyrektora nowej

placówki.

 

12. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o wymierzanej

karze.

 

13. Od kar można się  odwołać do dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej w terminie

trzech dni:

a)     odwołanie musi mieć formę pisemną z podaniem okoliczności uzasadniających odwołanie,

b)     odwołanie składa uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) lub w jego imieniu samorząd klasowy.

ROZDZIAŁ VI

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Art.32

1.W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi.

 

2. Zasady zatrudniania określają odrębne przepisy.

 

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną ,wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy. Dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej, polegającej na harmonij­nej realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

3.1 Obowiązkiem nauczyciela jest stała czujność i wrażliwość na potrzeby uczniów oraz reagowanie na ich stan psychofizyczny.

3.2 Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, dyżurów ,wycieczek i imprez

3.3 Nauczyciel odpowiada za powierzony mu sprzęt i pomoce w salach, w których prowadzi zajęcia. Reaguje na bieżąco na każdy przejaw niszczenia mienia szkolnego i uczniowskiego.

3.4 We wszystkich sprawach dotyczących ucznia współpracuje z wychowawcą, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia.

3.5 Stale doskonali swój warsztat pracy poprzez samokształcenie, uczestnictwo w doskonaleniu metodycznym oraz instytucjonalnym podnoszeniu wykształcenia .

3.6 Systematycznie realizuje zadania wynikające z programu profilaktyki szkolnej oraz szkolnego programu wychowawczego.

4. Do obowiązków nauczyciela należy:

4.1        przestrzeganie zapisów statutowych, zapoznawanie się z aktualnym prawem oświatowym,

4.2       systematyczne przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, stosowanie nowoczesnych metod pracy,

4.3       systematyczne kontrolowanie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej,

4.4       stosowanie zasady oceniania zgodnie z przyjętym przez szkołę systemem oceniania wewnątrzszkolnego,

4.5        podawanie uczniom i ich rodzicom kryteriów i form oceniania ze swego przedmiotu na pierwszych lekcjach w każdym roku szkolnym,

4.6         w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwowania przestrzegania regulaminów. W salach gimnastycznych i na boisku używanie tylko sprawnego sprzętu,

4.7         na każdej lekcji kontrolowanie obecności uczniów,

4.8      pełnienie aktywnych dyżurów zgodnie z harmonogramem,

4.9     aktywne uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych,

4.10         służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę,

4.11       wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie

różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych,

4.12       promowanie zdrowego stylu życia i działania na rzecz profilaktyki uzależnień  oraz ochrony ucznia przed zachowaniami ryzykownymi .

5       Nauczyciele nauczania zintegrowanego oraz nauczyciele poszczególnych bloków tworzą zespoły przedmiotowe, którymi kieruje przewodniczący  powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu. Nauczyciele uczący w klasach IV-VI mogą  tworzyć zespoły na poszczególnych poziomach edukacyjnych (klasowe zespoły nauczycieli) – powołuje je dyrektor szkoły.

 

6        Zadania zespołów:

a)     uzgadnianie sposobów realizacji treści nauczania,

b)     korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

c)     opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania prac uczniowskich

oraz sposobów badania wyników nauczania,

d)     omawianie wyników sprawdzianów i podejmowanie wniosków do dalszej pracy,

e)     opiniowanie zestawów programów obowiązujących w danej klasie.

 

7       Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu „wychowawcą”.

 

8       Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest,

by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami w ciągu całego etapu

edukacyjnego.

 

9       Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki  wychowawczej nad uczniami szkoły,

a w szczególności:

a)     tworzenie atmosfery wychowawczej sprzyjającej rozwojowi osobowości ucznia,

b)     przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,

c)     pobudzanie do poznawczej i emocjonalnej aktywności indywidualnej

jak i zespołowej,

d)     indywidualne traktowanie sprawy każdego wychowanka,

e)     śledzenie ich postępów w nauce,

f)      informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o grożącej uczniowi niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej –  śródrocznej i rocznej lub nagannym zachowaniu – w trybie i terminie określonym w WZO

g)     współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie,

h)     planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnorodnych form życia zespołowego,

i)      poznawanie warunków życia i nauki swoich wychowanków,

j)      współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym, psychologiem i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności uczniów,

k)     pomoc dzieciom w pokonywaniu własnych kompleksów, przezwyciężaniu trudności w nawiązywaniu kontaktów, otaczanie opieką uczniów nieśmiałych

i nadpobudliwych,

l)      organizowanie spotkań z rodzicami, zgodnie z przyjętym przez radę pedagogiczną planem zebrań z rodzicami.

 

10. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-

wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

 

11. Zgodnie z art. 6 KN nauczyciel ma obowiązek:

a.) Rzetelnie wykonywać zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz z przedstawionymi funkcjami szkoły    ( dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), w tym zadania związane z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć;

b.) Wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

c.) Dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

d.) Kształtować i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia oraz szacunku dla każdego człowieka;

e.) Dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Ponadto zgodnie z art. 75 ust. 1 KN , każdy nauczyciel – zarówno stażysta, kontraktowy, jak i mianowany oraz dyplomowany – podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub niewypełnienie obowiązków, o których mowa powyżej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  VII

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

 

Art. 33

1.   Wewnątrzszkolne zasady oceniania zawarte są w „Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania, Klasyfikowania i Promowania uczniów Szkoły Podstawowej Nr 174 w Warszawie” (załącznik ).

Art. 34

Egzamin poprawkowy

 

 1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej,  uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Wniosek o egzamin poprawkowy może złożyć uczeń, jego rodzic lub wychowawca do dyrektora szkoły najpóźniej na dzień przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 3. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. Decyzja w tej sprawie zapada w głosowaniu zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.
 4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, techniki, sztuki (plastyka, muzyka) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a)     dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

c)     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 6 b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez  komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 3. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego                              w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

10.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę,        z zastrzeżeniem pkt. 11

11.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo  wyższej.

12.  Rodzice mogą zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia jeżeli uznają, że roczna ocena z zajęć edukacyjnych, uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego, została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

13.  Termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

14. W przypadku stwierdzenia, że ocena z zajęć edukacyjnych, ustalana w wyniku egzaminu

poprawkowego, została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania

oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję [patrz pkt 6-7], która przeprowadza sprawdzian

wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala ponownie ocenę z

danych zajęć edukacyjnych.

15. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

16. Z prac komisji sporządza się protokół[patrz pkt 8].

17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym

terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora

szkoły, nie później niż do końca września.

 

Art. 35

Egzamin klasyfikacyjny

 

 1. Uczeń nie jest klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania jeżeli  z powodu ciągłej lub bardzo częstej nieobecności (co najmniej 50 %) na zajęciach lekcyjnych nie ma podstaw do ustalenia jednej, kilku lub wszystkich ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych.
 2. Na prośbę ucznia lub rodziców ucznia nie klasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem  (nauczycielami) danych zajęć edukacyjnych wyznacza – w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami – egzamin klasyfikacyjny z materiału programowego realizowanego w danym semestrze (roku szkolnym). W przypadku ucznia nie klasyfikowanego w ostatnim semestrze, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się  przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
 3. Składanie wniosku powinno nastąpić najpóźniej na dzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminu (egzaminów) i informuje ucznia lub jego rodziców ustnie, najpóźniej na dzień przed egzaminem.
 5. Na prośbę ucznia lub rodziców ucznia nie klasyfikowanego z przyczyn nieusprawiedliwionych, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych. Wniosek w tej sprawie do Rady Pedagogicznej należy złożyć w formie pisemnej na ręce dyrektora szkoły najpóźniej na dzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Po pozytywnej decyzji Rady Pedagogicznej dyrektor wyznacza termin egzaminu na pierwszy tydzień ferii i informuje ucznia lub rodziców o terminie tego egzaminu. Jeżeli decyzja Rady Pedagogicznej jest negatywna, dyrektor zobowiązany jest poinformować o tym pisemnie rodziców ucznia w ciągu 2 dni.
 6. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczniowi, który ubiega się      o przyjęcie do klasy programowo wyższej lub spełnia obowiązek szkolny poza szkołą.
 7. Wniosek o wyznaczenie egzaminu, o którym mowa w pkt. 6 składają rodzice ucznia do dyrektora szkoły na piśmie, w terminie co najmniej 14 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w semestrze.
 8. Termin egzaminu wyznacza i uzgadnia z rodzicami w ciągu 7 dni dyrektor szkoły, z tym że   w jednym dniu uczeń może zdawać egzaminy z nie więcej niż dwóch przedmiotów,                 a egzaminy z języka polskiego i matematyki nie mogą odbywać się tego samego dnia.
 9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

10.  Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator w oparciu o program nauczania, biorąc pod uwagę ewentualne zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen zamieszczonym                 w niniejszym Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.

11.  Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator ustala stopień według skali stopni wymienionej w Art. 41 pkt.8

12.  Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w pkt.6 nie obejmuje przedmiotów: technika, sztuka (plastyka, muzyka), wychowanie fizyczne. Dziecku składającemu komisyjny egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

13.  W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „nie klasyfikowany”.

 

 

Art. 36

 

Odwołania od ocen z egzaminów klasyfikacyjnych

 

 1. Od oceny niedostatecznej  ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się w terminie 3 dni od daty egzaminu do dyrektora szkoły. Dyrektor powołuje komisję egzaminacyjną działającą w składzie i na zasadach określonych w art. 46 (punkty 6-9).
 2. Uczeń może odwołać się od co najwyżej dwóch ocen niedostatecznych ustalonych w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego.
 3. Odwołanie to nie przysługuje uczniowi, który był dopuszczony do egzaminu klasyfikacyjnego, mimo nieusprawiedliwionych nieobecności.
 4. Od ocen ustalonych przez tę komisję odwołanie nie przysługuje.

 

 

 

Art. 37

 

Promowanie uczniów

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję, gdy:

a)    W klasach I-III gdy jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

b)    W klasach IV-VI gdy ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej.

 1. Na promocję ucznia nie ma wpływu ocena zachowania oraz ocena z religii.

3.   W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy        przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej , na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub

poradnię psychologiczno-pedagogiczną, oraz w porozumieniu z rodzicami.

4.  Począwszy od IV klasy szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej

uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią co najmniej  4,75 oraz najwyższe

(wzorowe lub bardzo dobre) oceny zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne  z

wyróżnieniem: promocyjne lub ukończenia szkoły.

 

 

 

Art. 38

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w klasie VI

 

1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania

umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania

sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole, określonych odrębnych przepisach, zwany dalej

„sprawdzianem”.

2. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej

Komisji Egzaminacyjnej.

3. Wykaz uczniów, którzy zamierzają przystąpić do sprawdzianu, dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej , nie później niż do dnia 31 pażdziernika roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

4 . Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora komisji centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

5. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku, z zastrzeżeniem punkt. 6.

6. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających  przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia .

7.Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły, wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzona i oceniona praca jest udostępniana  do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

 

 

 

 


ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Art. 39

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Art. 40

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Art. 41

 

Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne

przepisy.

 

Art. 42

 

Zmiana statutu w całości lub w części może nastąpić w drodze uchwały Rady Pedagogicznej  podjętej ilością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności na posiedzeniu co najmniej 2/3 jej członków uprawnionych do głosowania, po zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę.

 

Art. 43

 

1.  Statut Szkoły Podstawowej nr 174 w Warszawie opracowany został na  podstawie art. 60  ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 61 poz. 624 , oraz z 2002 nr 10 poz. 96)

2. Rada Pedagogiczna wprowadziła zmiany do statutu szkoły uchwałami z dnia 14 listopada 2006 roku, 13 września 2007 roku, 25 września 2008 roku.

 

 

 

 

 

 


Załączniki do Statutu Szkoły Podstawowej Nr 174 :

 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
 2. Regulamin Rady Pedagogicznej
 3. Regulamin samorządu uczniowskiego
 4. Program wychowawczy
 5. Statut Rady Rodziców
 6. Szkolny Program Profilaktyczny
 7. Regulamin przyjmowania do świetlicy
 8. Tryb odwołania nauczyciela z funkcji wychowawcy klasy
 9. Regulamin wycieczek

10.  Zadania nauczyciela bibliotekarza

11.  Zadania nauczyciela świetlicy

12.  Zadania nauczyciela pedagoga

13.  Zadania nauczyciela wspierającego

14.  Zadania nauczyciela wiodącego w klasie integracyjnej

15.  Regulamin przydzielania Nagrody Dyrektora Szkoły

zgodny z uchwałami Rady Miasta st. Warszawy

16.  Kryteria oceny pracy nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA

RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej Nr 174

z dnia 04 lutego 2005 roku

w sprawie Statutu Szkoły Podstawowej Nr 174

Na podstawie:

Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329 ze zmianami), rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz.624), oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 roku Nr 118 poz. 1112 ze zmianami):

 

1

Uchwala się Statut Szkoły Podstawowej Nr 174 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

2

Traci moc uchwała z dnia 10 marca 1994 roku.

 

 

 

3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Członkowie Rady Pedagogicznej              Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

 

 

Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 14 listopada 2006 roku

w sprawie zmiany nazwy szkoły na podstawie

Uchwały Nr LXXXI/2589/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 września 2006 roku

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ z dnia 13 września 2007 roku w sprawie ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie  ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie  niektórych innych ustaw.

 

W związku z wyżej wymienionymi zmianami Rada

Pedagogiczna dokonała ewaluacji statutu szkoły:

Dział II w art.9 pkt 4 na podstawie Art.4a pkt 1 oraz pkt 4

ustawy

Dział III w art.12 pkt 18,19,20 na podstawie Art.22b ustawy

w art.12 pkt 21 na podstawie Art.64a ustawy

w art.13 pkt 13 na podstawie Art.10a ustawy

w art.15 pkt 5 na podstawie Art.53 ustawy

w art.15 pkt 6,7 na podstawie Art.54 ustawy

został dopisany art.16 na podstawie Art.56 ustawy

Dział V   w art.30 pkt 13,14 na podstawie Art.64a ustawy

w art.31 pkt 8,9 na podstawie Art.64a ustawy

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

 

 

UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ z dnia 25 września 2008 roku w sprawie ustawy z dnia 25 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

 

W związku z wyżej wymienionymi zasadami Rada Pedagogiczna dokonała ewaluacji statutu szkoły:

Dział I w art. 4 pkt 3 zmianie ulega termin obchodów święta szkoły.

Jest on corocznie ustalany przez Radę Pedagogiczną

Dział I art. 6

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.
  1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
  2. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

10.  Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej, o których mowa w ust.3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

11.  Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:

 • W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

12.  Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę”.

Dział V w art. 30 pkt 13 usunięto informację o stroju jednolitym obowiązującym na terenie szkoły i art. 31 pkt 9 na podstawie zmian w art. 64a ustawy.

 

 

Dział VI

Zgodnie z art. 6 KN nauczyciel ma obowiązek:

a.)Rzetelnie wykonywać zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz z przedstawionymi funkcjami szkoły  ( dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), w tym zadania związane z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć;

b.)Wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

c.)Dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

d.) Kształtować i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia oraz szacunku dla każdego człowieka;

e.)Dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Ponadto zgodnie z art. 75 ust. 1 KN , każdy nauczyciel – zarówno stażysta, kontraktowy, jak i mianowany oraz dyplomowany – podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub niewypełnienie obowiązków, o których mowa powyżej.

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

 

 

UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ z dnia 01 czerwca 2012 roku w sprawie likwidacji w placówce stołówki szkolnej.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w tym zakresie, w  statucie  Szkoły Podstawowej nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi ulega zmianie zapis dotyczący prowadzenia stołówki szkolnej, ponieważ placówka takowej nie prowadzi.

A zatem  artykuł 6 ppkt. H – 1,2,3,4,5,6 tracą ważność.

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej