POWTÓRKI MATEMATYCZNE

1.     Klasa VI miała 5 lekcji, po 45 minut każda. Ile czasu upłynęło od rozpoczęcia pierwszej lekcji do końca piątej, jeśli jedna przerwa była 15-minutowa, a pozostałe 10-minutowe? Obliczony czas wyraź w godzinach?

2.     Prostokątna podłoga w klasie ma wymiary 6,5 m i 9 m. Jedna puszka lakieru kosztuje 15,20 zł i wystarcza na pomalowanie 10 m²  podłogi. Ile puszek lakieru trzeba kupić, żeby pomalować całą podłogę?  Ile będą kosztowały?

3.     W pewnym momencie cień Agaty był 2,5 razy dłuższy niż jej wysokość. Jaką długość miał ten cień, jeśli Agata ma 164 cm wzrostu?  Długość cienia wyraź w metrach?

4.     Podczas wycieczki w upalny dzień dzieci przeznaczyły na napoje 42 zł. Kupiły 16 kartoników soku jabłkowego. Ile najwięcej butelek wody mogły kupić dzieci za resztę pieniędzy?

Cennik do zadania nr 4.

Napój

Cena jednostkowa

Sok jabłkowy

0,89 zł / kartonik

Woda mineralna

1,60 zł / butelka

 

5.     Samochód Jana zużywa 6,5 litrów paliwa na 100 km. Jeden litr paliwa kosztuje 4,80 zł. Jan zamierza pojechać samochodem z domu do stadniny oddalonej o 40 km. Oblicz, ile będzie kosztowało paliwo na przejazd z domu do stadniny i z powrotem. ( Zapisz obliczenia ).

6.     Suma trzech liczb jest równa 16. Pierwsza liczba stanowi 2/5 sumy tych liczb. Druga liczba jest o 5,8 mniejsza od pierwszej. Oblicz trzecią liczbę. Jakim ułamkiem sumy pierwszej i drugiej liczby jest trzecia liczba?

7.     Tata Agaty kupił na raty magnetowid. Przy zakupie wpłacił 1/5 wartości magnetowidu. Pozostała kwotę spłacił w pięciu równych ratach. Ile kosztował magnetowid, jeżeli różnica między wpłatą początkową a każdą z rat wynosiła 30 złotych?

8.     Poniżej podajemy wyniki sprawdzianu z matematyki, jaki został przeprowadzony w klasie szóstej liczącej 30 uczniów:

  • 6 uczniów otrzymało ocenę bardzo dobrą,
  • 9 uczniów otrzymało ocenę dobrą,
  • 12 uczniów otrzymało ocenę dostateczną.
  • pozostali uczniowie otrzymali ocenę dopuszczającą.

Sporządź diagram kwadratowy przedstawiający wyniki sprawdzianu w procentach. Jaki procent wszystkich ocen stanowią oceny dopuszczające?