Integracja w naszej szkole

„Każde dziecko ma prawo do szczęścia
i swego miejsca w społeczeństwie”

Maria Grzegorzewska

 

Każdego roku rodzice uczniów mających rozpocząć naukę na pierwszym etapie edukacji, stają przed trudnym wyborem szkoły oraz klasy dla swojego dziecka. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska, w roku szkolnym 2006/2007, po raz pierwszy utworzyliśmy w naszej szkole klasę integracyjną.

Obecnie mamy dwa oddziały integracyjne: kl. Ia i kl. IV. W klasach pracuje po dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący (nauczyciel przedmiotu) oraz nauczyciel wspomagający (pedagog specjalny).

 

Klasy integracyjne pracują zgodnie z programem szkoły masowej, w przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi realizowany jest program indywidualny, który gwarantuje naszym dzieciom optymalny rozwój zgodny z ich możliwościami.

Umożliwiamy naszym uczniom korzystanie z zajęć rewalidacyjnych. Są to zajęcia o charakterze kompensacyjno-wyrównawczym. Nauczyciele – rewalidatorzy pracują z dzieckiem indywidualnie w zakresie wzmacniania sprawnych funkcji ucznia i usprawniania funkcji zaburzonych. Służy temu bogata oferta zajęć terapeutycznych prowadzonych przez specjalistów zatrudnionych w naszej szkole.

W celu usprawnienia koordynacji ruchowej zapewniamy wychowankom zajęcia na basenie oraz gimnastykę korekcyjną. W szkole znajduje się sala wyciszeń – jest to przytulny pokój dla uczniów, którzy z różnych przyczyn potrzebują krótkiej przerwy w zajęciach.

Przez ostatnie lata zdobyliśmy doświadczenia w pracy z uczniami z niedosłuchem, autyzmem (zespół Aspergera), upośledzeniem umysłowym, niedostosowanymi społecznie, ale jesteśmy przygotowani do kształcenia dzieci także z innymi schorzeniami i dysfunkcjami.

W NASZEJ SZKOLE:

  • Wspieramy wszystkich uczniów na drodze ku odnoszeniu sukcesów.
  • Poprzez integrację kształtujemy postawy asertywne, uczymy empatii, tolerancji i akceptacji.
  • Blisko współpracujemy z rodzicami, konsultujemy z nimi podejmowane działania.
  • Dbamy o to, by nasi uczniowie czuli się w szkole bezpiecznie.
  • Oceniamy uczniów za umiejętności, wkład pracy i włożony wysiłek.
  • Stosujemy aktywne metody nauczania.
  • Znamy i rozumiemy potrzeby swoich wychowanków, wierzymy w ich możliwości.
  • Przełamujemy bariery psychologiczne i architektoniczne.

Tworzenie klas integracyjnych, których głównym i nadrzędnym celem jest wspólna nauka i zabawa dzieci zdrowych i ich mniej sprawnych kolegów to wspaniały dar dla wszystkich dzieci. Rodzice decydujący się na taki wybór uwrażliwiają swoje pociechy na potrzeby niepełnosprawnych rówieśników, uczą umiejętności akceptacji innych i niesienia pomocy nie z litości, ale z szacunku i zrozumienia drugiego człowieka. Wszystkie wartości, jakie nam się uda wpoić w dzieciństwie z pewnością zaowocują w przyszłości.

W odpowiedzi na potrzeby rodziców w roku szkolnym 2012/2013 planujemy stworzyć w naszej szkole integracyjny oddział przedszkolny oraz klasę I.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

 

{gallery}114-integracja{/gallery}