Dziecięca Akademia Przyszłości

Regulamin naboru uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie „Dziecięca akademia przyszłości” realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 174 im. Tadeusza Kościuszki w m.st. Warszawie/Dzielnicy Wesoła

§1. Informacje o Projekcie

1. Projekt „Dziecięca akademia przyszłości” realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 174 w m.st. Warszawie/ Dzielnicy Wesoła, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

2. Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo mazowieckie.

3. Okres realizacji Projektu: 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r.

4. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Dziecięca akademia przyszłości” zwanym dalej „Projektem”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Szkoła Podstawowa nr 174 w Warszawie/Dzielnicy Wesoła, zwana dalej Organizatorem, będzie kwalifikowała do udziału w ramach Projektu 25 uczestników, których stanowić będą uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 174 w Warszawie/ Dzielnica Wesoła.

§ 3. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnik Projektu musi spełniać następujące warunki formalne (łącznie):

a)  być uczniem Szkoły Podstawowej nr 174 w Warszawie

b)  być zameldowanym w województwie mazowieckim.

2. Warunki dodatkowe (do wyboru):

a) trudności edukacyjne,

b) problemy wychowawcze,

e) trudna sytuacja materialna,

f) inne.

3. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest spełnienie kryteriów określonych w § 3 pkt 1 niniejszego regulaminu oraz przynajmniej jednego kryterium dodatkowego.

4. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i złożenie w Sekretariacie szkoły podstawowej w terminie określonym w § 4 pkt 1  wymaganego kompletu dokumentów, tj.:

a) karty zgłoszenia dotyczącej udziału w Projekcie,

b) deklaracji uczestnictwa dziecka w Projekcie,

c) wstępnej ankiety kwalifikacyjnej.

5. Formularz rekrutacyjny dostępny jest  na stronie szkoły podstawowej, a także
w sekretariacie szkoły.

6. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia.

7.Dokumenty  należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 174.

8. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy będą  niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów oraz o wyniku weryfikacji zgodnie z terminem określonym w § 4 pkt 3.

9. Kompletne i poprawne zgłoszenia wprowadzane będą na listę uczestników zgodnie
z kryterium grupy docelowej określonym w §3 pkt 2 niniejszego regulaminu, według daty ich wpływu do sekretariatu Szkoły Podstawowej.

10. Za termin zgłoszenia przyjmuje się dzień, w którym do sekretariatu Szkoły Podstawowej wpłynie poprawnie wypełniony formularz rekrutacyjny, poświadczony wpisaniem daty wpływu przez pracownika sekretariatu Szkoły Podstawowej.

§ 4. Zasady rekrutacji

1.  Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Projekcie rozpocznie się: 10.09.2012 r.
o godz. 8.00, a zakończy się  14.09.2012 r. o godz. 15.00.

2.   Kolejność rekrutacji zależna będzie od liczby spełnianych kryteriów dodatkowych.

3.   W przypadku nieutworzenia się grupy docelowej określonej w §2 w w/w terminach przewiduje się możliwość przedłużenia rekrutacji do dnia 21.09.2012 r. do godziny 15.00.

4.   W szkole powołuje się zespół rekrutacyjny. Zespół ten liczy co najmniej 3 osoby i składa się z nauczycieli prowadzących zajęcia przedmiotowe, pedagoga szkolnego lub wychowawcy i osoby monitorującej przebieg Projektu – opiekuna grupy projektowej.

5.   Zespół rekrutacyjny sprawdza kompletność złożonych wniosków, przeprowadza ich analizę i wybiera grupę docelową.

6.   Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem równości szans dziewcząt i chłopców w dostępie do zajęć realizowanych w ramach Projektu.

7.   W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy możliwą do zrekrutowania liczbę uczestników Projektu, utworzona zostanie lista rezerwowa.

8.   Miejsce na listach rekrutacyjnych zależne jest od liczby spełnionych kryteriów dodatkowych i kolejności zgłoszenia.

9.   W przypadku rezygnacji uczestnika z Projektu, do udziału w zajęciach zostanie zakwalifikowany pierwszy uczeń z listy rezerwowej, jeśli wyrazi wolę wzięcia udziału
w Projekcie poprzez ponowne złożenie deklaracji.

10.    Listy rekrutacyjne zostają podane do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Projektu w szkole.

11.    Prace komisji rekrutacyjnej są udokumentowane protokołem i kończą się sporządzeniem i podpisaniem listy uczestników i listy uczestników rezerwowych.

§ 5. Prawa uczestnika zajęć

1. Każdy Uczestnik zajęć ma prawo do:

a) nieodpłatnego udziału w zajęciach,

b) nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć, w tym
do korzystania i użytkowania infrastruktury sportowej.

§ 6. Obowiązki uczestnika zajęć

1. W przypadku zakwalifikowania się na zajęcia uczniowie mają obowiązek:

a) podpisać wraz z rodzicem/prawnym opiekunem oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

b) zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i poświadczyć ten fakt w formie oświadczenia.

2.   Spełnienie w/w obowiązków warunkuje udział uczestnika w Projekcie.

 

3.   Dodatkowe obowiązki uczestników:

a)  złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,

b) przestrzeganie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa,

c) systematyczne uczestniczenie we wszystkich zajęciach,

d) przestrzeganie punktualności,

e) wypełnianie w trakcie trwania szkolenia ankiet ewaluacyjnych,

f) usprawiedliwianie wszystkich nieobecności u nauczyciela prowadzącego zajęcia 
w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia,

g) udzielanie wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie Instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 7. Zajęcia

1. W ramach realizacji Projektu „Dziecięca akademia przyszłości” od września 2012 r. do czerwca 2013 r. prowadzone będą zajęcia pozalekcyjnych obejmujące 200 godzin zajęć w następującym podziale:

a)      zajęcia ICT: w 2012 r. – 16 godzin, w 2013 r. – 24 godziny,

b)      zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych: w 2012 r. – 12 godzin, w 2013 r. – 18 godzin;

c)      zajęcia z języków obcych:– w 2012 r. – 16 godzin, w 2013 r. – 24 godziny,

d)      zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w 2012 r. – 12 godzin, w 2013 r. – 18 godzin,

e)      zajęcia sportowo-wychowawcze: w 2012 r. – 24 godziny, w 2013 r. – 36 godzin.

Godziny, o których mowa powyżej to godziny lekcyjne (45 minutowe).

Zajęcia realizowane w szkole odbywać się będą poza obowiązkowymi godzinami nauki.

2. Grupy uczniowskie liczyć będą po 15 – 25 osób.

3.Harmonogram szkoleń będzie dostępny na stronie internetowej szkoły www.sp174.pl
i tablicy informacyjnej szkoły podstawowej, gdzie będzie realizowany Projekt oraz zostanie przekazany indywidualnie każdemu uczestnikowi.

 

4. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwione będą tylko nieobecności udokumentowane pisemnie przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia niezwłocznie przekazane nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w Projekcie mają prawo do rezygnacji, po złożeniu pisemnego oświadczenia
o rezygnacji i jego przyczynach, podpisanego również przez rodzica/opiekuna prawnego.

 

5. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w Projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:

a) niezłożenia przez rodzica lub prawnego opiekuna pisemnej deklaracji uczestnictwa dziecka w Projekcie;

b) rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie;

c) na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia w przypadku rażącego naruszania zasad uczestnictwa w zajęciach;

d) zaprzestanie nauki w szkole biorącej udział w Projekcie;

e) nieusprawiedliwionego opuszczenia powyżej 20% zajęć.

 

6. Skreślenie ucznia z listy uczestników Projektu dokonuje dyrektor szkoły, w której realizowany jest Projekt. Na miejsce skreślonego ucznia koordynator grupy (za zgodą dyrektora szkoły) przyjmuje następnego ucznia z listy rezerwowej. O takim fakcie należy powiadomić DEPiS.

§ 9. Postanowienia końcowe

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy
o ochronie danych osobowych.

2.  Regulamin obowiązuje od  7 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 roku.

3.   W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu naboru i uczestnictwa
w Projekcie oraz rozpatrywanie ewentualnych odwołań należy do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 174.

4.   Aktualna treść regulaminu dostępna jest w sekretariacie Szkoły Podstawowej oraz na stronie internetowej szkoły.

 

Wersja do pobrania