Regulamin Szkoły

wpis w: Archiwum | 0

Regulamin Szkoły Podstawowej nr 174 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie

 

Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę o systemie
oświaty z dnia 1991 roku (ze zmianami) , Statut Szkoły oraz WZO.
Celem regulaminu jest uszczegółowienie zapisów zawartych w powyższych dokumentach zgodnie z potrzebami szkoły.

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

1. Regulamin określa uprawnienia i obowiązki uczniów, niektóre obowiązki nauczycieli i wychowawców oraz niektóre zasady funkcjonowania zbiorowości uczniowskiej w szkole.

2. Postanowienia regulaminu są jednym z kryteriów ustalania semestralnej i końcoworocznej oceny ze sprawowania.

3. Interesy uczniów reprezentuje Samorząd Uczniowski.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

1.Lekcja

 

1 Uczniowie mają prawo do:

a) znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,

b) pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.

c) jawności ocen

 

2 Uczniowie mają obowiązek:

a) punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,

b) aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,

c) uzupełniania braków wynikających z absencji.

d) terminowego wykonywania zadań domowych

 

 

2. Sala lekcyjna

1 Uczniowie mają prawo do:

a) udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą,

b) kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.

2 Uczniowie mają obowiązek:

a) pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku,

b) dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,

c) niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych.

d) zajmowania miejsc w Sali lekcyjnej wskazanych przez nauczyciela

 

3. Odpoczynek

1 Uczniowie mają prawo do:

a) odpoczynku podczas przerwy,

 

2 Uczniowie mają obowiązek:

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) dbania o kulturę zachowania i kulturę języka,

c) zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia,

d) właściwego zachowania się podczas przerw, dbania o bezpieczeństwo własne i kolegów.

 

4. Prace domowe

1 Uczniowie mają prawo do:

a) uwzględniania przez nauczyciela ich psychofizycznych możliwości,

b) ukierunkowania przez nauczyciela wykonywania pracy domowej.

 

2 Uczniowie mają obowiązek:

a) starannego i sumiennego odrabiania prac domowych,

b) kształtowania nawyku systematycznego odrabiania prac domowych.

 

 

5. Zeszyt przedmiotowy

1 Uczniowie mają prawo do:

a) rzetelnej informacji ze strony nauczyciela w zakresie prawidłowości prowadzenia zeszytu,

 

2 Uczniowie mają obowiązek:

a) posiadania zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń oraz podręczników,

b) starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami stawianymi przez nauczyciela.

 

6. Prawa i obowiązki ucznia szczegółowo określa Statut Szkoły.

 

7. Zasady ustalania ocen z przedmiotów i oceny z zachowania określają Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, stanowiące integralną część Statutu Szkoły.

 

 

 

ROZDZIAŁ III.

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIA NA TERENIE SZKOŁY.

8.Procedury lekcyjne

 

 1. Podczas lekcji rodzice nie przebywają na terenie szkoły z wyjątkiem jej części administracyjnej
 2. Dzieci przychodzą do szkoły zgodnie z planem zajęć. Wyjątek stanowią dzieci spoza obwodu.
 3. Drzwi wejściowe do szkoły zostają zamknięte o godzinie 8.00.

4. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się przed klasą,( nie przychodzą po nauczyciela do pokoju nauczycielskiego, nie wędrują po szkole).

5. Podczas lekcji wszyscy dążą do maksymalnego wykorzystania czasu pracy, unikają zachowań, które przeszkadzają innym (na ławce nie trzymają butelek, ciastek, przedmiotów, które nie są pomocami do danej lekcji.)

6. Klasa jest zobowiązana zostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.

7. Sygnał do zakończenia lekcji daje nauczyciel a nie dzwonek

2.Procedury inne niż lekcyjne

1 Nieobecności

a) Rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia w zeszycie korespondencyjnym(dzienniczek z pieczątką szkoły, który ma obowiązek posiadać każdy uczeń ). Usprawiedliwienie nieobecności uczeń przynosi wyłącznie w formie pisemnej (podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna) w ciągu 2 tygodni po ustaniu nieobecności. W przypadku braku usprawiedliwienia w danym terminie nieobecności nie będą usprawiedliwiane. Nie będą uwzględniane usprawiedliwienia nie spełniające w/w warunków.

 

b) Ucznia może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie pisemnej informacji od rodzica lub prawnego opiekuna.

c) O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice.

d) Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w tym czasie w bibliotece lub świetlicy szkolnej.

2 Strój szkolny

a) Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy (dziewczęta: biała bluzka, czarna lub granatowa spódniczka; chłopcy: biała koszula, czarne lub granatowe spodnie).
Rodzaje uroczystości podczas których uczniowie występują w stroju galowym: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, uroczystości związane ze świętami narodowymi, wigilia klasowa, sprawdzian po szkole podstawowej (także próbny), reprezentowanie szkoły podczas konkursów przedmiotowych.

b) W pozostałe dni uczniowie zobowiązani są do noszenia stroju spełniającego następujące kryteria:

 

 • Zakaz noszenia bluzek na cienkich ramiączkach oraz głębokich wycięć ;
 • Koniecznie zakryty brzuch;
 • Zakaz noszenia zbyt krótkich spódnic lub spodenek

Ponadto:

 • Zakaz noszenia okazałej biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu (ewentualnie dopuszczane skromne ozdoby , na własną odpowiedzialność);
 • Zakaz ekstrawaganckich ozdób
 • Zakaz stosowania makijażu oraz malowania paznokci, farbowania włosów.

c) W przypadku gdy uczeń nie przestrzega postanowień regulaminu szkoła podejmuje następujące działania:

 • Nauczyciel lub dyrektor niezwłocznie powiadamia rodzica dziecka
 • Uczeń pisemnie zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu szkoły
 • W przypadku notorycznego uchylania się od noszenia stroju określonego regulaminem szkoły zostaje obniżona ocena z zachowania o jeden stopień.

d) W sali gimnastycznej obowiązuje obuwie sportowe i strój sportowy

e) Strój gimnastyczny służy tylko do zajęć sportowych, nie wchodzi się w nim do sal lekcyjnych, stołówki.

f) Po wejściu do szkoły, bez względu na rodzaj zajęć i godzinę ich rozpoczęcia, uczeń zmienia obuwie i pozostawia okrycie wierzchnie w szafce w szatni, obuwie na zmianę powinno być na jasnym spodzie.

Uczeń ma obowiązek systematycznego udziału w wybranych zajęciach dodatkowych, co ma wpływ na ocenę z zachowania

Przerwa po drugiej godzinie lekcyjnej jest przerwą śniadaniową, uczniowie pozostają w klasach wraz z nauczycielem.

 

9. Telefony komórkowe i inne przedmioty wartościowe.

1 Uczeń podczas lekcji ma wyłączony lub wyciszony telefon komórkowy. Posiadanie telefonu komórkowego dotyczy uczniów, którzy mają na to zgodę dyrektora szkoły.

2 Uczeń na lekcji nie korzysta z własnych urządzeń typu, mp3 itp.

3 W przypadku korzystania w czasie lekcji przez ucznia z telefonu komórkowego lub innych urządzeń nauczyciel konfiskuje sprzęt i odnosi go do dyrektora szkoły, skąd odbioru może dokonać jedynie rodzic ucznia.

4            Szkoła nie odpowiada za przyniesione przez uczniów przedmioty wartościowe i pieniądze.

5 Na terenie szkoły zabrania się nagrywania dźwięków, filmowania i robienia zdjęć bez zgody dyrektora szkoły.

ROZDZIAŁ IV

Szczegółowe zasady przyznawania nagród i karania uczniów zostały zapisane w WZO i Statucie Szkoły.

ROZDZIAŁ V

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA

Uczniowie mają prawo do:

1 ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa,

2 uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania.

3.Uczniowie podczas przerw mają obowiązek zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych, nie spędzać przerwy w toalecie

4.W czasie zajęć edukacyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły (tzn. od początku pierwszej do końca ostatniej lekcji zgodnie z planem danego ucznia).

5.Uczniowie wchodzą do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela,

6.Po ostatniej lekcji w danym dniu uczniowie udają się do szatni, spokojnie ubierają się i opuszczają szkołę.

7.Uczniowie znają i respektują regulamin Sali gimnastycznej,

8.O złym samopoczuciu uczniowie informują wychowawcę, innego nauczyciela lub pielęgniarkę szkolną.

9. W przypadku, gdy uczniowie przyjdą do szkoły w czasie trwania godziny lekcyjnej, nie wolno przebywać im na korytarzu szkolnym, lecz po przebraniu się, przechodzą niezwłocznie do swojej klasy, świetlicy szkolnej lub biblioteki

10. Pracownicy szkoły, mają obowiązek zwracać baczną uwagę na osoby obce znajdujące się na terenie placówki.

ROZDZIAŁ VI

KONTAKTY Z RODZICAMI ORAZ RODZICÓW ZE SZKOŁĄ

1. Rodzice uczniów mają prawo wiedzieć o wszystkich faktach dotyczących ich dziecka.

2. Korespondencja z rodzicami odbywa się poprzez wpisy do dzienniczków ( w przypadku nie posiadania przez ucznia dzienniczka- do zeszytów przedmiotowych) , w uzasadnionych przypadkach telefonicznie.

3. Rodzice mają prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach otwartych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę z wyjątkiem tych , w których liczba uczestników jest ograniczona,( wycieczki, wyjazdy).

4. Rodzice wezwani przez pracownika pedagogicznego szkoły mają obowiązek skontaktować się z nim niezwłocznie , a gdy tego wymaga sytuacja stawić się osobiście w szkole w ciągu trzech dni od otrzymania wezwania.

5. Spotkania rodziców z nauczycielem odbywają się w czasie zebrań klasowych lub w czasie comiesięcznych konsultacji nauczycieli, w sytuacjach nagłych po uprzednim umówieniu się.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

1. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną, zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu na uzasadniony wniosek Rady Rodziców i Samorządu uczniowskiego może zmienić Rada Pedagogiczna – zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 swego składu.