WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOŁE PODSTAWOWEJ NR 174 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WARSZAWIE

wpis w: Archiwum | 0

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA OPISOWEGO

W PIERWSZYM ETAPIE EDUKACJI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 174

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W WARSZAWIE


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 roku w sprawie zasad oceniania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych – w I etapie edukacji, czyli w klasach I, II, III stosujemy ocenianie opisowe osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz ocenianie opisowe zachowania. Stosujemy ocenianie opisowe: bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i klasyfikacyjne na koniec roku szkolnego we wszystkich klasach  pierwszych, drugich i trzecich.

PRZED OCENIANIEM STAWIAMY NASTĘPUJĄCE CELE:

 1. EDUKACYJNE – źródłem wymagań jest program kształcenia. Głównym naszym celem jest tu stwierdzenie i określenie, czy wymagania stawiane danemu uczniowi nie są za niskie lub za wysokie, czy dziecko idzie w określonym i pożądanym kierunku i czy spełnia wymagania w określonym czasie.
 2. ROZWOJOWE – określamy, czy w dziecku dokonują się zmiany, w jakim kierunku zmierzają, jaki jest ich zakres i dynamika.

PRZEDMIOT OCENY:

Pamiętamy, że w edukacji wczesnoszkolnej przedmiotem oceny jest przede wszystkim:

–       samodzielność dziecka w działaniu i myśleniu;

–       sprawność w działaniu indywidualnym i zespołowym;

–       postęp w rozwoju indywidualnym dziecka;

–       zaangażowanie emocjonalne;

–       osobista motywacja dziecka do nauki.

Zgodnie z przesłankami reformy systemu edukacji i programami nauczania dla pierwszego etapu edukacyjnego obowiązującymi w naszej szkole, oceniając dziecko bierzemy pod uwagę również:

–       indywidualne tempo rozwoju dziecka;

–       prawo do poczucia własnej wartości dziecka i przyjaznego traktowania przez nauczycieli;

–       stymulację pozytywną dziecka;

–       wyrównanie zaniedbań środowiskowych;

–       zalecenia i opinie psychologa, pedagoga, lekarzy specjalistów;

–       wychowawcze znaczenie oceny opisowej, która nie powoduje rywalizacji między dziećmi, opartej na czytelnych i znanych  kryteriach, z życzliwością, wsparciem i pełną informacją o uczniu ze strony nauczyciela.

FUNKCJE OCENIANIA OPISOWEGO:

 1. KLASYFIKACYJNA – opisujemy poziom wiadomości i umiejętności danego ucznia zgodnie z przyjętymi kryteriami i wymaganiami. Dokonujemy klasyfikacji uczniów pod koniec pierwszego semestru nauki i pod koniec roku szkolnego w każdej klasie – w celu dalszego planowania naszych działań edukacyjnych.
 2. DIAGNOSTYCZNA – służy wspieraniu kariery ucznia i monitorowaniu jego osiągnięć wraz z określeniem jego indywidualnych potrzeb. Dzięki temu możemy również  określić użyteczność naszych metod i planować proces nauczania – uczenia się.

NASZE OCENIANIE OPISOWE:

–      dostarcza dziecku informacji zwrotnych odnoszących się do jego działań i osiągnięć;

–      daje wskazówki do wprowadzania zmian w działaniu, wskazuje dziecku, co zrobiło dobrze, ile potrafi, uwzględnia postępy, zdolności i trudności;

–      jest jasne, czytelne dla dziecka i rodziców, jawne i sprawiedliwe – opiera się na konkretach i jasnych kryteriach;

–      sprzyja rozwojowi dziecka;

–      bierze pod uwagę wkład pracy i wysiłek dziecka;

–      nie zawiera krytyki i nie ośmiesza;

–      ocenia – wysiłek i osiągnięcia ucznia; jest indywidualnym opisem i charakterystyką danego dziecka;

–      traktuje dzieci podmiotowo;

–      wspiera aktywność edukacyjną dziecka;

–      daje rodzicom szczegółowe informacje o postępach i rozwoju dziecka wraz ze wskazówkami do dalszej pracy.

 

ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE

 1. STOSUJEMY OCENIANIE OPISOWE:

Ocenianie bieżące – podczas codziennych zajęć. Jest ono najważniejsze z punktu widzenia dziecka, ponieważ otrzymuje ono na bieżąco potwierdzenie tego, jak działa, co zrobiło dobrze, co już osiągnęło oraz wskazówki, co robić, co udoskonalić, nad czym jeszcze popracować, aby osiągnąć sukces w danej dziedzinie. Ocenianie bieżące jest to również opinia słowna nauczyciela dotycząca wykonanych zadań, poleceń i ćwiczeń. W ocenianiu bieżącym wykorzystujemy karty szkolnych osiągnięć uczniów, w których notujemy osiągnięcia każdego dziecka.

Ocenianie okresowe (zwane inaczej ocenianiem śródrocznym) – ujmuje ono postępy i rozwój indywidualny danego ucznia w pierwszym semestrze nauki w danej klasie. Dokonywane jest na podstawie obserwacji ucznia w ciągu danego semestru i w oparciu o osiągnięcia zanotowane w karcie  osiągnięć szkolnych, przeprowadzone sprawdziany, prace samodzielne i inne wytwory dziecka. Ocena opisowa za pierwsze półrocze nauki w każdej klasie spełnia funkcję informacyjno – korekcyjno-motywującą. Zawiera dokładny opis osiągnięć ucznia wraz ze wskazówkami do dalszej pracy.

Ocenianie końcowe jest to ocena wystawiona na koniec roku szkolnego. Ocena opisowa ma głównie funkcję informującą. Nie zawiera wskazówek do dalszej pracy z uczniem.

 1. KARTA OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH UCZNIA ( znajduje się w dzienniku lekcyjnym klas: I, II, III) określonych programem nauczania wraz ze spostrzeżeniami dotyczącymi zachowania. Stanowi dokumentację oceny opisowej formułowanej za pierwszy i drugi semestr nauki w danej klasie. Jest podstawą do dalszych działań edukacyjnych. Jest obrazem rozwoju dziecka. Sposób prowadzenia spostrzeżeń w kartach opracowuje indywidualnie każdy nauczyciel dla swojej klasy. Nauczyciele mają swobodę w wyborze lub w opracowywaniu tych kart z zastrzeżeniem, że: muszą uwzględniać w nich wszystkie umiejętności ucznia w danej klasie objęte programem nauczania. Na podstawie karty osiągnięć szkolnych ucznia jest formułowana ocena opisowa za pierwszy i drugi semestr nauki w danej klasie. W karcie osiągnięć szkolnych dla klasy I i II uczniowie otrzymują oceny w formie znaków graficznych: A, B, C, D, które odpowiednio oznaczają:

A – POZIOM ZNAKOMTY

Uczeń:

 • Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami;
 • Potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
 • Proponuje rozwiązania nietypowe, a nawet zadania wykraczające poza program nauczania.

B – POZIOM DOBRY

Uczeń:

 • Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje samodzielnie) typowe zadania teoretyczne i praktyczne;
 • Popełnia błędy,  które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić;
 • Czyni postępy.

C – POZIOM ZADOWALAJĄCY

Uczeń:

 • Opanował tylko nieliczne wiadomości i umiejętności;
 • Przy pomocy nauczyciela rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne;
 • Ma braki, które pozwalają na uzyskanie przez ucznia wiedzy podstawowej;
 • Robi niewielkie postępy na miarę swoich możliwości.

 

D – POZIOM MINIMALNY

Uczeń:

 • Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności;
 • Nie potrafi samodzielnie rozwiązywać (wykonywać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności;
 • Nie robi postępów.

 

W klasie III stosuje się ocenę cyfrową od 1 do 6.

W klasach I – III z religii stosuje się ocenę cyfrową od 1 do 6.

 1. SPOSÓB BIEŻĄCEGO – CODZIENNEGO FORMUŁOWANIA OCENY UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA (prace samodzielne, ćwiczenia, sprawdziany, w zeszytach uczniów i w zeszytach ćwiczeń): nauczyciel dokonuje oceny w formie komentarza, informacji wraz ze wskazówkami do dalszej pracy, opisuje wszystkie osiągnięcia ucznia, wskazuje trudności.
 2. BIEŻĄCA OCENA ZACHOWANIA UCZNIA: bieżące zachowanie ucznia w klasach pierwszych, drugich i trzecich jest dokonywane przez nauczyciela wraz z samooceną dzieci. Nauczyciel dokonuje ustnego komentarza dotyczącego kultury osobistej ucznia, systematyczności w odrabianiu prac domowych, pracy podczas zajęć szkolnych, przestrzegania umów zawartych w klasie i zasad zachowania obowiązujących w szkole, umiejętności zgodnej zabawy z rówieśnikami i współpracy z nimi, opanowania emocji negatywnych – złości, agresji, gniewu ze zwróceniem uwagi na udzielanie pomocy innym, szanowanie przyborów szkolnych, dbania o porządek w miejscu zabawy i nauki.

 

 

 1. OBOWIĄZKI I CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM OCENY OPISOWEJ:

W klasie pierwszej wychowawca dokonuje wstępnej diagnozy uczniów w oparciu o dostępne informacje: od rodziców, informacje z książeczki zdrowia, informacje zawarte w dokumentacji z przedszkola (jeśli zostanie przekazana szkole), dostępne wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych oraz w oparciu o badania własne. Wyniki wstępnej diagnozy są zapisywane w karcie obserwacji wstępnej ucznia pierwszej klasy. Nauczyciel ma swobodę w doborze karty obserwacji wstępnej – korzysta z opublikowanych wzorów, opracowuje własne karty. Wstępna diagnoza uczniów jest dokonywana przez nauczyciela do 30 września każdego roku szkolnego – w klasie pierwszej.

W klasach pierwszych, drugich i trzecich każdy nauczyciel – wychowawca prowadzi systematycznie obserwacje swoich uczniów i gromadzi je w kartach osiągnięć.

Podczas codziennych zajęć nauczyciel daje dzieciom bieżącą informację – słowną lub pisemną dotyczącą konkretnych umiejętności, wiadomości i zachowania wraz ze wskazówkami dalszej pracy w celu udoskonalenia danej umiejętności, pogłębienia wiadomości na określony temat i osiągnięcia sukcesu.

DOKUMENTACJA OCENY OPISOWEJ:

W skład dokumentacji oceny opisowej wchodzą:

–       Karta wstępnej obserwacji ucznia – w klasie pierwszej.

–       Karta szkolnych osiągnięć – w klasach pierwszych, drugich, trzecich. Karty szkolnych osiągnięć jest to ta część dziennika zajęć, w której w ciągu roku szkolnego wpisywano oceny z przedmiotów nauczania w formie wyrażonej literą: A, B, C, D (klasy I i II), a z religii cyfrą od 1 do 6. W klasie III w kartach szkolnych osiągnięć stosuje się ocenę cyfrową od 1 do 6.

–       Karta oceny opisowej za pierwszy semestr nauki w każdej klasie, która jest oceną śródroczną – oryginał otrzymują rodzice.

–       Świadectwo opisowe zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla pierwszego etapu nauczania w szkole podstawowej, które jest jednocześnie oceną opisową na koniec roku – oryginał otrzymuje uczeń i jego rodzice, a treść oceny opisowej umieszczona jest w arkuszu ocen ucznia jako załącznik.

FORMUŁOWANIE OCENY OPISOWEJ ŚRÓDROCZNEJ I NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO W KLASACH PIERWSZYCH, DRUGICH I TRZECICH.

Za pierwszy i drugi semestr nauki w danej klasie nauczyciel – wychowawca dokonuje indywidualnego opisu osiągnięć szkolnych ucznia na podstawie kart osiągnięć szkolnych, własnych spostrzeżeń i obserwacji, zgromadzonych prac samodzielnych i innych wytworów dziecka. Dokonuje charakterystyki indywidualnej każdego ucznia. Jednocześnie dokonuje oceny opisowej zachowania ucznia.

Formułując ocenę opisową za pierwszy semestr nauki w każdej klasie nauczyciel – wychowawca ma obowiązek dać wnioski i wskazówki do dalszej pracy z dzieckiem. Ocena opisowa za pierwszy semestr nauki w każdej klasie jest dokonywana w kartach oceny opisowej zawartych w dzienniku lekcyjnym danej klasy.

Ocenę na koniec roku szkolnego w każdej klasie nauczyciel – wychowawca formułuje na drukach świadectw opisowych zatwierdzonych dla pierwszego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH I – III

Ocenę z zachowania ustala wychowawca wraz z nauczycielami uczącymi w danej klasie, biorąc pod uwagę obiektywne uwarunkowania, a szczególnie indywidualne tempo rozwoju każdego dziecka.

W klasach I – III przyjmuje się następującą skalę oceniania zachowania uczniów:

S – szczególnie przykładne (spełnia kryteria oceniania z zachowania);

P – poprawne (zazwyczaj spełnia wymienione kryteria, zdarza mu się nie przestrzegać ustalonych zasad);

W – wymagające poprawy (nie spełnia większości wymaganych kryteriów oceniania zachowania).

W klasach I – III śródroczna i końcoworoczna ocena zachowania są ocenami opisowymi.

OCENA ZACHOWANIA UCZNIA ZAWIERA

–      Przestrzeganie praw i obowiązków szkolnych;

–      Sposób pracy;

–      Relacje z rówieśnikami i dorosłymi;

–      Kulturę osobistą ucznia;

–      Udział w życiu klasy i szkoły.

ZACHOWANIE SZCZEGÓLNIE PRZYKŁADNE:

 1. W zakresie wypełniania obowiązków szkolnych i sposobu pracy uczeń:

–      systematycznie uczęszcza na zajęcia;

–      nie spóźnia się do szkoły;

–      nieobecności każdorazowo ma usprawiedliwione;

–      jest zawsze przygotowany do zajęć;

–      zeszyty przedmiotowe są zawsze estetyczne a podręczniki zadbane;

–      systematycznie odrabia prace domowe;

–      bierze czynny udział w zajęciach;

–      wykazuje dużą umiejętność współpracy w grupie;

–      wykazuje dużą aktywność w pracy w grupie;

–      chętnie wykonuje różne polecenia i ćwiczenia;

–      dużo chęci i wysiłku wkłada w realizowaną pracę;

–      wykazuje dużą pracowitość i wytrwałość w dążeniu do wyznaczonych celów;

–      wykazuje dużą inicjatywę w utrzymywaniu ładu i porządku na ławce i w klasie;

–      podczas zajęć szkolnych uważnie słucha nauczyciela, nie przeszkadza innym w pracy;

–      rozwija własne zainteresowania.

 1. W zakresie kultury osobistej i relacji z rówieśnikami uczeń:

–       jest kulturalny i uprzejmy, zawsze stosuje formy grzecznościowe;

–       odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych i przyjętych przez siebie zadań i obowiązków;

–       zawsze przestrzega zawartych umów, zasad i norm;

–       zawsze dotrzymuje danego słowa i obietnic;

–       szanuje własność osobistą i społeczną;

–       nie zaczepia, nie wyśmiewa innych dzieci;

–       unika agresji i siłowego rozwiązywania konfliktów;

–       jest opiekuńczy, wrażliwy wobec słabszych, młodszych i starszych osób;

–       chętnie niesie pomoc innym;

–       ma bardzo dobre kontakty koleżeńskie z innymi dziećmi i dorosłymi na terenie szkoły;

–       umie zawierać przyjaźnie;

–       potrafi dokonać samooceny swojego postępowania i obiektywnej oceny kolegów;

–       troszczy się o bezpieczeństwo własne i innych osób;

–       zna i zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw, nauki, pracy w szkole i poza nią;

–       jest uczynny wobec rówieśników i dorosłych;

–       jest prawdomówny, uczciwy i szczery w kontaktach międzyludzkich;

–       potrafi słuchać i nie przerywa rozmówcy;

–       potrafi cieszyć się z sukcesów kolegów;

–       szanuje potrzeby, uczucia i odmienność innych ludzi;

–       panuje nad własnymi negatywnymi emocjami;

–       dba o higienę osobistą i zmianę obuwia;

–       zna własną wartość.

 1. W zakresie udziału w życiu klasy i szkoły uczeń:

–       bierze czynny udział w imprezach klasowych i szkolnych;

–       z dużym zaangażowaniem wypełnia obowiązki dyżurnego;

–       zawsze wywiązuje się z podjętych zadań i zobowiązań;

–       bierze czynny udział w organizacjach uczniowskich;

–       wykazuje dużą inicjatywę, samodzielność i aktywność w działaniu na rzecz klasy i szkoły;

–       chętnie niesie pomoc innym;

–       jest koleżeński.

ZACHOWANIE POPRAWNE:

 1. W zakresie wypełniania obowiązków szkolnych i sposobu pracy uczeń:

–       stara się systematycznie uczęszczać na zajęcia;

–       zdarza mu się spóźnianie do szkoły;

–       w miarę możliwości nieobecności są usprawiedliwiane;

–       najczęściej jest przygotowany do zajęć;

–       stara się odrabiać prace domowe;

–       stara się dbać o podręczniki i zeszyty;

–       wykonuje polecenia dotyczące konieczności zachowania ładu i porządku wokół siebie;

–       stara się uważać na zajęciach;

–       nie zawsze dotrzymuje danych obietnic, zobowiązań i umów.

 1. W zakresie kultury osobistej i relacji z rówieśnikami uczeń:

–       zna formy grzecznościowe, choć nie zawsze je stosuje;

–       stara się kulturalnie nawiązywać kontakty międzyludzkie;

–       stara się być uczciwy;

–       stara się być prawdomówny, choć miewa czasami z tym problemy;

–       czasami posuwa się do drobnych, naiwnych, dziecięcych kłamstw nie zawsze zdając sobie sprawę z ich konsekwencji; najczęściej jednak przyznaje się do błędu i wyjaśnia przyczyny kłamstwa;

–       stara się szanować cudzą własność;

–       stara się dbać o higienę osobistą i zmianę obuwia;

–       stara się przestrzegać zasad bezpiecznej zabawy z rówieśnikami;

–       przebywania w różnych miejscach i korzystania z urządzeń;

–       dostrzega błędy w swoim zachowaniu.

–       widzi potrzebę poprawy własnych zachowań;

–       miewa czasami problemy z podtrzymaniem przyjacielskich, koleżeńskich i kulturalnych stosunków z dziećmi;

–       miewa problemy z negatywnymi emocjami, ale często stara się je opanowywać.

 1. W zakresie udziału w życiu klasy i szkoły uczeń:

–       nie zawsze angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły;

–       stara się dobrze wypełniać obowiązki dyżurnego;

–       stara się wykonywać polecenia dotyczące wykonania drobnych prac użytecznych na terenie klasy;

–       nie zawsze służy innym pomocą nie zawsze jest koleżeński.

ZACHOWANIE WYMAGAJĄCE POPRAWY:

 1. W zakresie wypełniania obowiązków szkolnych i sposobu pracy uczeń:

–      niesystematycznie uczęszcza na zajęcia;

–      spóźnia się do szkoły;

–      nieobecności w miarę możliwości są usprawiedliwiane;

–      często jest nieprzygotowany do zajęć;

–      nie odrabia prac domowych;

–      nie dba o przybory szkolne;

–      nie dba o ład na ławce;

–      trzeba mu często zwracać uwagę, przypominać, aby pracował;

–      często przeszkadza kolegom podczas zajęć szkolnych;

–      nie uważa na lekcjach zajmując się innymi, własnymi sprawami;

–      wypełnianie różnych zadań, obowiązków i poleceń, prac na rzecz innych, traktuje jako zło konieczne i narzucone z zewnątrz.

 1. W zakresie kultury osobistej i relacji z rówieśnikami uczeń:

–       zna formy grzecznościowe, zasady kulturalnego zachowania w klasie i w szkole-jednak najczęściej ich nie przestrzega;

–       nie dostrzega własnych nieodpowiednich, negatywnych cech, zachowań, choć widzi je u innych;

–       nie odczuwa potrzeby niesienia pomocy innym;

–       nie szanuje cudzej własności;

–       nie stara się zmieniać swojego postępowania;

–       nie dba o higienę osobistą i zmianę obuwia;

–       niechętnie korzysta z rad nauczyciela i kolegów;

–       ma bardzo duże trudności z opanowaniem złości, gniewu i agresji wobec innych dzieci;

–       łatwo i szybko wybucha gniewem i agresją z błahych powodów;

–       reaguje nieadekwatnie do sytuacji;

–       trudno wybacza innym ich niewłaściwe zachowanie;

–       ma problemy z dokonaniem obiektywnej samooceny;

–       rozumie, na czym polega koleżeństwo i poprawne kontakty rówieśnicze, lecz miewa duże problemy z ich zachowaniem wobec dzieci;

–       ma własne przekonania, zasady postępowania, które kłócą się z ogólnie przyjętymi normami i zasadami współżycia społecznego i kulturalnymi, koleżeńskimi stosunkami międzyludzkimi.

 1. W zakresie udziału w życiu klasy i szkoły uczeń:

–       nie angażuje się w pracę na rzecz klasy i szkoły;

–       niezbyt dobrze wypełnia obowiązki dyżurnego;

–       nie odczuwa potrzeby wykonywania drobnych prac użytecznych na rzecz klasy, szkoły, kolegów;

–       niechętnie pomaga innym;

–       wykazuje zachowania niekoleżeńskie.

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOŁE PODSTAWOWEJ

NR 174 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W WARSZAWIE

 

 

 

 

 

 

Obowiązujące w szkole wewnątrzszkolne zasady oceniania uczniów i ich postępów w nauce opracowane zostały na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dziennik Ustaw nr 199, poz.2046).oraz na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 8 września 2006 r. oraz rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r.

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA,
KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 174 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WARSZAWIE.

I.               ZASADY OGÓLNE

 1. Wewnątrzszkolnemu ocenianiu podlegają:

a)    osiągnięcia edukacyjne ucznia,

b)    zachowanie ucznia w szkole i te zachowania pozaszkolne, które mają wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole i oddziaływają na środowisko szkolne.

 1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega
  na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

II.            OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

–        poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie ;

–        pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

–        motywowanie ucznia do dalszej pracy;

–        dostarczanie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

–        umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

 1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów
  i rodziców (opiekunów pranych) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z podstaw programu, realizowanego przez siebie oraz o sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 2. Oceny są jawne, zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (opiekunów prawnych). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniowie otrzymują do wglądu na lekcjach poświęconych ich poprawie, nie później jednak niż tydzień po napisaniu pracy. Uczeń jest zobowiązany przekazać pracę pisemną do wglądu i podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zwrócić ją na następnych zajęciach edukacyjnych. Sprawdziany okresowe są dostępne dla rodziców u wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu.
 3. Postępy edukacyjne uczniów klas IV-VI ocenia się w stopniach szkolnych, zwanych dalej „stopniami”, według następującej skali:

 

–   stopień celujący                    – 6

–   stopień bardzo dobry            – 5

–   stopień dobry                       – 4

–   stopień dostateczny               – 3

–   stopień dopuszczający          – 2

–   stopień niedostateczny          – 1

5a. Ustala się następujące ramowe kryteria odpowiadające poszczególnym stopniom szkolnym:

–        na ocenę celującą

 • zakres wiadomości i umiejętności jest bardzo wysoki, a treści powiązane ze sobą w systematyczny układ;
 • zgodne z wymaganiami rozumienie uogólnień  i związków między treściami programowymi: wyjaśnienie zjawisk bez ingerencji
  i pomocy nauczyciela;
 • samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych, umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
 • poprawny styl i język wypowiedzi, swoboda w posługiwaniu się terminologią właściwą dla danego etapu kształcenia i zadań edukacyjnych;
 • uczestniczenie i odnoszenie sukcesów w pozaszkolnych formach aktywności związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe);
 • z wychowania fizycznego wysoki stopień sprawności fizycznej, duże umiejętności techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w różnych zawodach;
 • z przedmiotu sztuka – wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, wykazanie się udokumentowanymi osiągnięciami twórczości muzycznej lub plastycznej (chór, wystawy, występy);

–        na ocenę bardzo dobrą:

 • wyczerpujące opanowanie całego (wymaganego w momencie wystawiania oceny) materiału programowego w obszarze wiadomości i umiejętności  –  treści powiązane w logiczny układ;
 • właściwe rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi, samodzielne wyjaśnienie zjawisk, wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktyce, rozwiązywanie problemów w twórczy sposób;
 • poprawny język i styl wypowiedzi oraz sprawne posługiwanie się obowiązującą w danym przedmiocie terminologią; precyzja
  i dojrzałość wypowiedzi ustnych i pisemnych;

 

–        na ocenę dobrą:

 • opanowanie większości materiału programowego (przynajmniej
  71 %), treści logicznie powiązane;
 • poprawne rozumienie uogólnień i związków miedzy treściami programowymi oraz, przy pomocy nauczyciela, wyjaśnienie zjawisk
  i umiejętna ich interpretacja;
 • stosowanie wiedzy w typowych sytuacjach teoretycznych
  i praktycznych samodzielnie;
 • wypowiedzi klarowne w stopniu zadowalającym, nieliczne usterki stylistyczne;

–        na ocenę dostateczną:

 • zakres opanowania materiału programowego ograniczony do treści podstawowych (od 46%) – uczeń rozumie najważniejsze związki
  i powiązanie logiczne miedzy treściami;
 • poprawne rozumienie podstawowych uogólnień, stosowanie wiedzy
  i umiejętności w sytuacjach typowych z pomocą nauczyciela;
 • przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, niewielkie i nieliczne błędy;

–        na ocenę dopuszczającą:

 • uczeń posiada konieczne, niezbędne do dalszych etapów kształcenia wiadomości i umiejętności luźno zestawione bez zrozumienia związków i uogólnień;
 • słabe rozumienie treści programowych, podstawowe wiadomości
  są odtworzone, brak umiejętności wyjaśnienia zjawisk;
 • nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w formułowaniu myśli;

–      ocenę niedostateczną – otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań
na ocenę dopuszczającą, którego wiadomości i umiejętności nie dają szans na sukces w dalszych etapach kształcenia, który nie skorzystał
z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy
i umiejętności.

5b.   Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tak jak każdy inny w klasach IV-Vi, za osiągnięcia edukacyjne (oraz przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych) z poszczególnych przedmiotów otrzymuję ocenę wyrażaną cyfrą wyrażaną wg skali od 1 do 6, a za zachowanie wg w skali wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

– Wystawiając oceny bierze się pod uwagę:

 • możliwości psychofizyczne ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • zainteresowanie pracą i zaangażowanie w nią;
 • wysiłek włożony w pracę;
 • samodzielność wykonania zadania;
 • poziom umiejętności.

– W klasach integracyjnych ocenę z zachowania, tak jak i w innych klasach, ustala wychowawca klasy, oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne – nauczyciela wspomagającego, którego opinia jest wiążąca dla nauczyciela przedmiotu.

-Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych z klasy integracyjnej lub klasy ogólnodostępnej otrzymują takie samo świadectwo szkolne promocyjne i ukończenia szkoły, jak uczniowie pełnosprawni.

5c.W klasach I –III stosuje się ocenę opisową. W pierwszym semestrze wykorzystuje się kartę osiągnięć ucznia.

Obejmuje ona w szczególności:

 • bieżące obserwowanie dzieci i odnotowywanie wyników obserwacji
  w dokumentach szkolnych (dziennik lekcyjny, karta oceny)
 • przygotowanie okresowej oceny opisowej na formularzu szkolnym przez nauczyciela, a zatwierdzonej przez dyrektora szkoły;
 • przygotowanie rocznej klasyfikacyjnej oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych i zachowania na formularzu świadectwa promocyjnego;

W pierwszym etapie edukacyjnym (klasy I – III), nie przewiduje się możliwości odwoływania się od ustalonych przez nauczycieli ocen opisowych;

5d.   Nauczyciele klas I – III obowiązani są w terminie do 20.09. każdego roku, określić i podać rodzicom (prawnym opiekunom) szczegółowy wykaz osiągnięć edukacyjnych uznanych w danej klasie za konieczne (podstawowe, rozszerzone, dopełniające). W przypadku zdobycia przez dziecko wiadomości i umiejętności przynajmniej na poziomie koniecznym do dalszego kontynuowania nauki, roczną ocenę opisową uzupełnia się klauzulą „pozytywnie”.

5e.   Prace sprawdzające pisemne wszyscy nauczyciele punktują i oceniają według podanego poniżej kryterium skali procentowej:

–        0 – 30%     – ocena niedostateczna;

–        31 – 45%            – ocena dopuszczająca;

–        46 – 70%            – ocena dostateczna;

–        71 – 90%            – ocena dobry;

–        91 – 100%          – ocena bardzo dobry;

–        powyżej 100% – ocena celujący.

5f.    Formy prac pisemnych podlegające ocenie według powyżej przedstawionej punktacji to:

–        kartkówki (tj. materiał bieżący – 3 ostatnie lekcje bez zapowiedzi nauczyciela);

–        prace klasowe po danym dziale materiału lub wg uznania nauczyciela (poprzedzone lekcją powtórzeniową), zapowiedziane uczniom na tydzień wcześniej;

–        sprawdziany okresowe na danych poziomach przeprowadzone najpóźniej na trzy tygodnie przed zakończeniem nauki w danym okresie;

–        różnorodne formy wypowiedzi pisemnych oraz dyktanda na lekcjach języka polskiego, języka angielskiego;

–        prace domowe.

 

5g.   Nieprzygotowanie ucznia do lekcji:

–        trzecie nieprzygotowanie do lekcji to jest brak: zadanej pracy pisemnej pracy domowej, ustnej pracy domowej, kostiumu gimnastycznego
i obuwia sportowego lekcje w – f, instrumentu na lekcje muzyki, przyborów geometrycznych, materiałów na zajęcia techniczne
i plastyczne, powoduje wystawienie cząstkowej oceny niedostatecznej
z danego przedmiotu;

–        nieprzygotowanie zaznaczamy w dzienniku znakiem „np.”;

–        nieprzygotowanie do lekcji uczeń powinien zgłosić nauczycielowi przed lekcją;

–        za pracę, która nie została zgłoszona przed rozpoczęciem lekcji jako nieprzygotowana uczeń, otrzymuje ocenę niedostateczną.

5h.   W przypadku nieprzystąpienia do pisemnego sprawdzianu wiadomości
z powodu nieobecności w szkole, uczeń ma prawo (nieobecność usprawiedliwiona) – jeżeli tak postanowi nauczyciel – do przystąpienia do analogicznego sprawdzianu z tej samej partii materiału lub zaliczenia jej w inny, wybrany przez nauczyciela sposób, w ciągu dwóch najbliższych lekcji po zakończeniu okresu przewidzianego do uzupełnienia braków.

5i.    Po usprawiedliwionej nieobecności w szkole uczeń ma prawo, w zależności od trwania nieobecności, być nieprzygotowanym w zakresie:

–        w pierwszym dniu po nieobecności trwającej co najmniej tydzień – nie odrobić prac domowych;

–        przez kolejne trzy dni nauki nadrobić zaległości i uzupełnić materiał – w tym czasie jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i pisemnych form sprawdzenia wiadomości;

–        gdy nieobecność była krótsza niż tydzień, uczeń jest zwolniony
z odrobienia pisemnej pracy domowej i sprawdzenia wiadomości tylko
w zakresie uzasadnionym trudnościami ze zrozumieniem nowego materiału,  wprowadzonego w trakcie nieobecności – dotyczy pierwszej lekcji zajęć.

5j.    Trzy plusy za aktywność podczas lekcji dają uczniowi ocenę bardzo dobry, w szczególnych przypadkach, jeśli wiedza ucznia wykracza znacznie poza program nauczania, uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobry za jedną odpowiedź.

5k.   Ocena z danego przedmiotu może być podwyższona, gdy uczeń:

–        ma osiągnięcia w konkursach przedmiotowych (finaliści, laureaci);

–        reprezentuje szkołę w zawodach sportowych.

 1. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:

–        cząstkowe;

–        okresowe;

–        roczne.

 1. Stopień ustala nauczyciel danego przedmiotu.
 2. Na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) ucznia nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno  pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

10.Przy ustalaniu oceny z w–f i przedmiotów artystycznych należy
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia.

11.Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

–        funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym;

–        respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

12.Począwszy od klasy czwartej ocenę zachowania ustala się wg następującej skali:

–        wzorowe;

–        bardzo dobre;

–        dobre;

–        poprawne;

–        nieodpowiednie;

–        naganne.

Za ocenę wyjściową, którą otrzymuje uczeń na początku każdego semestru, uważa się ocenę dobrą.

13.Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

–        oceny z zajęć edukacyjnych;

–        promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

14.Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę po uprzednich konsultacjach z nauczycielami i uczniem jest ostateczna.

15.Informacje o zasadach oceny zachowania wychowawca klasy przekazuje corocznie uczniom i ich rodzicom na początku roku szkolnego.

16.Zasadniczy wpływ na ocenę z zachowania mają, kultura osobista ucznia
i jego stosunek do obowiązków szkolnych – określa to regulamin zachowania.

 1. 1. REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA

Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r. oraz rozporządzenia MEN z dnia 8 września 2006 w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych ustala się co następuje:

Część I. Tryb ustalania i wnoszenia odwołań w stosunku do ustalonej oceny.

 1. Ocena obejmuje zachowanie ucznia na terenie szkoły i poza szkołą.
 2. Ocena z zachowania nie ma wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania oraz promocję lub ukończenie szkoły.
 3. Ocenę z zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, nauczyciele uczący oraz uczniowie.
 4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej  lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu
  w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę  klasyfikacyjną z zachowania. Uczeń , któremu w danej szkole po raz trzeci
  z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania,
  nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
 6. Ocena z zachowania może być obniżona przez Radę Pedagogiczną po wystawieniu ocen końcowych w sytuacjach wyjątkowych zachowań chuligańskich.

Część II: Szczegółowe zasady ustalania oceny zachowania w drugim etapie edukacyjnym (klasy 4-6).

 1. Ocenę zachowania śródroczną i końcowo roczną, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się według następującej skali:

–        wzorowe – wz

–        bardzo dobre – bdb

–        dobre – db

–        poprawne – popr

–        nieodpowiednie – ndp

–        naganne – ng

 1. Przy ocenianiu zachowania należy uwzględnić:

a)    Kulturę osobistą, która wyraża postawę ucznia wobec nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i innych osób, dbałość o higienę osobistą, estetykę wokół siebie, uczciwość, kulturę słowa i zachowania się w szkole oraz w innych miejscach publicznych.

b)     Aktywność społeczną – stopień zaangażowania w życie szkoły, klasy i środowiska, pomoc koleżeńską w szkole i poza nią, umiejętność współżycia i pracy w zespole klasowym, inicjowanie różnych pozytywnych poczynań.

c)    Stosunek do obowiązków szkolnych – stopień sumienności i pilności w nauce, przygotowanie do lekcji, odrabianie pracy domowej i sumienne wykonywanie poleceń nauczycieli, punktualność w uczęszczaniu na zajęciach, dbałość o podręczniki, zeszyty i pomoce szkolne, rozwijanie zainteresowań, aktywność na zajęciach pozalekcyjnych.

 1. Postawy ucznia podlegające ocenie:

a)    względem szkoły:

–        Przestrzega przepisów szkolnych zawartych w Statucie i regulaminach,

–        Podporządkowuje się rygorom szkolnym (nosi obuwie szkolne, przychodzi punktualnie na zajęcia, wywiązuje się z nałożonych obowiązków),

–        Dba o estetykę szkoły (nie zaśmieca szkoły, nie niszczy sprzętu szkolnego, dba o dekoracje…).

b)    względem innych ludzi:

–        pomaga kolegom szkolnym,

–        jest życzliwy wobec kolegów,

–        szanuje nauczycieli i rodziców, pracowników szkoły

–        jest uprzejmy ( używa zwrotów grzecznościowych, nie używa wulgarnych słów i gestów),

–        jest punktualny,

–        dotrzymuje obietnic,

–        jest prawdomówny,

–        szanuje cudzą własność,

–        bierze udział w pracy klasy i grupy,

c)     względem siebie:

–        w swojej pracy jest systematyczny, staranny i dobrze zorganizowany,

–        jest obowiązkowy,

–        dba o własny rozwój, jest pilny, wytrwały pomimo trudności,

–        jest otwarty na uwagi, sugestie i krytykę,

–        ma poczucie godności i potrafi bronić swoich spraw w sposób społecznie akceptowany,

–        dba o zdrowie,

–        dba o higienę osób i wygląd zewnętrzny,

–        nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków.

–        szanuje swoją własność

d)    względem środowiska:

–        dba o otoczenie szkoły

–        nie niszczy zieleni, nie śmieci

–        nie krzywdzi zwierząt

–        opiekuje się roślinami w szkole i jej otoczeniu

 1. Przy wystawianiu ocen zachowania należy dodatkowo uwzględnić:

a)    tolerancję światopoglądową,

b)    tolerancję w stosunku do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie,

c)    stopień wrażliwości na przejawy zła, wandalizmu, na ludzką krzywdę,

d)    nie uleganie nałogom ( palenie papierosów, picie alkoholu, itp.)

e)    kulturę osobistą

f)     dbałość o honor i tradycję szkoły,

g)    dbałość o piękno mowy ojczystej

h)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

i)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

j)      okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych.
 2. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

Tryb i zasady ustalania ocen zachowania uczniów kl. 4-6

 1. Wychowawca klasy w czasie semestru dokonuje podliczania uzyskanych przez ucznia punktów i informuje o nich ucznia i rodziców na zebraniu z rodzicami.
 2. Każdy uczeń zdobywa punkty, których suma składa się na ocenę semestralną i roczną.
 3. Ocenę semestralną i roczną wychowawca wpisuje do dziennika lekcyjnego.
 4. Wychowawca dokonuje oceny na podstawie obserwacji własnych, innych nauczycieli i pracowników szkoły oraz sumy uzyskanych punktów.
 5. Wystawienie oceny na koniec semestru lub koniec roku szkolnego odbywa się według następujących zasad: sumujemy punkty uzyskane na koniec okresu oceniania, uzyskane punkty porównujemy ze skalą i wystawiamy ocenę końcową.
 6. Przy ustalaniu śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ na jego zachowanie stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. W wyżej wymienionych sytuacjach stosuje się zasady oceniania ucznia z opinią (szczegóły w załączniku do regulaminu)
 7. Punktacja:

 

Ocena

Ilość punktów

wzorowe

46 i więcej

bardzo dobre

26 – 45

dobre

11 – 25

poprawne

1 – 10

nieodpowiednie

-20 – 0

naganne

-21 i mniej

 

a)    Uczeń ma możliwość uzyskania dodatkowych punktów za:

 

L.p.

Wyszczególnienie

Ilość punktów

Przyznający punkty

1.

Praca na rzecz szkoły:

Praca  na rzecz potrzebujących ( udział w akcjach społecznych)

 

1-10

 

 

organizatorzy imprez, nauczyciele

Prace porządkowe ( sprzątanie świata, sprzątanie szkoły, boiska, parku … itp.)

1-5

Zaprojektowanie w zespole lub przeprowadzenie pod nadzorem nauczyciela imprezy np.: sportowej,, Andrzejek” itp.

1-5

 

Praca podczas imprez szkolnych, uczestnictwo w sztandarze szkolnym, udział w akcjach organizowanych przez Samorząd Szkolny

 • w czasie lekcji
 • po zakończonych lekcjach /sztandar/

 

 

1-5

3-4

2.

Pomoc w pracy: biblioteki, świetlicy, magazynku sportowego  (za zgodą nauczyciela) itp.

 • w czasie lekcji
 • po zakończonych lekcjach

 

1-2

3-4

 

nauczyciele

3.

Aktywność w pracy: kół zainteresowań, świetlicy

1-5

prowadzący zajęcia

4.

Zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach dodatkowych.

1-5

prowadzący zajęcia

 

Zaangażowanie w realizację projektu edukacyjnego.

3-5

 

Osiągnięcia w etapie miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim konkursów przedmiotowych.

1-10

 

5.

Praca na rzecz klasy za każde podjęte i ukończone działanie indywidualnie lub grupowo (po lekcjach):

 • przygotowanie lekcji wychowawczej,
 • wykonanie  dekoracji,
 • prace porządkowe na rzecz klasy,
 • pomoc w zorganizowaniu imprezy klasowej,

 

1 – 3

 

 

 

wychowawca

 

 

Pełnienie funkcji w klasie i wywiązywanie się z obowiązków ( w zależności od stopnia: gospodarz, skarbnik, sekretarz, dyżurny itp.)

1 – 3

6.

Udokumentowana pomoc koleżeńska w nauce (po lekcjach)

1 – 3

wychowawca

7.

Prezentowanie wysokiej kultury osobistej.

1 – 3

wychowawca, każdy pracownik szkoły

8.

Pomoc koleżeńska  w rozwiązywaniu konfliktów.

1 – 3

wychowawca

9.

Punkty do dyspozycji wychowawcy klasy

1 – 3

 

Wychowawca  Każdy pracownik szkoły

10.

Brak negatywnych uwag.

3

wychowawca

11.

Frekwencja 100%

3

wychowawca

b)    Uczeń traci punkty za:

 

 

 1. Dodatkowymi kryteriami przy wystawianiu oceny  zachowania jest suma straconych punktów w okresie oceniania:

–        do 5 punktów – wzorowe

–        6 – 8 punktów – bardzo dobre

–        9 – 10 punktów – dobre

–        11 – 15 punktów – poprawne

–        16 – 20 punktów – nieodpowiednie

–        powyżej 21 punktów – naganne

 1. Decyzją Rady Pedagogicznej ocenę naganną z zachowania otrzymuje również uczeń (mimo zgromadzonych punktów), który:

–        stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia i zdrowia własnego i innych,

–        świadomie i ze złą wolą łamie normy obowiązujące w środowisku szkolnym,

–        wchodzi w konflikt z prawem,

–        wywiera negatywny wpływ na rówieśników.

10.Uczeń, który wykazuje zachowanie naganne i nieodpowiednie nie reprezentuje szkoły, nie bierze udziału w dyskotekach, wycieczkach do następnej oceny cząstkowej (semestralnej). W szczególnych przypadkach osobą decyzyjną jest wychowawca.

11.Uczeń zyskuje lub traci punkty tylko wówczas, gdy jest to udokumentowane pisemnie w zeszycie uwag w tabeli dla każdego ucznia według wzoru zamieszczonego poniżej:

 

Data wpisu

Treść uwagi zawierający opis sytuacji

Ilość punktów

Czytelny podpis nauczyciela

 

 

 

 

 

 

12.Wszyscy nauczyciele powinni na bieżąco wpisywać uwagi pozytywne i negatywne do zeszytu uwag a inni pracownicy szkoły zgłaszać uwagi do wychowawcy lub wpisywać do odpowiedniego zeszytu.

13.W sytuacji, gdy uczeń traci dużo punktów wychowawca informuje o tym rodziców (opiekunów).

14.Wychowawca jest zobowiązany do zliczania punktów i wystawienia oceny semestralnej i rocznej, by przedstawić ocenę  zachowania Radzie Pedagogicznej i rodzicom.

15.Ocena zachowania jest omawiana na zebraniach Zespołu Wychowawczego kl.4 – 6.

16. Na zebraniach śródokresowych nauczyciel powinien udostępniać do wglądu dla rodziców punktację na poszczególne oceny z zachowania.

17.Ocenę zachowania śródroczną i końcowo roczną wystawia wychowawca klasy po uprzednim zasięgnięciu opinii wśród innych nauczycieli.

18.Na prośbę ucznia, rodziców ( prawnych opiekunów) i członków Rady Pedagogicznej wychowawca klasy jest zobowiązany uzasadnić wystawioną uczniowi ocenę zachowania.

19.O przewidywanej śródrocznej i końcowo rocznej ocenie nagannej z zachowania ucznia wychowawca klasy ma obowiązek poinformować uczniów i jego rodziców (prawnych opiekunów ) na miesiąc przed końcowym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, w formie pisemnej.

20.W sytuacji, gdy uczeń dokona znacznego przekroczenia regulaminu szkoły po ustalonej ocenie zachowania Rada Pedagogiczna może obniżyć mu ocenę uzasadniając ją i powiadamiając o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) po swoim posiedzeniu.

 

OCENA ZACHOWANIA UCZNIA Z OPINIĄ/ ORZECZENIEM PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

DOTYCZĄCYM ZABURZEŃ ZACHOWANIA (ADD, ADHD, ZESPÓŁ ASPERGERA itp.)

Zachowanie ucznia posiadającego opinię/orzeczenie poradni dotyczące zaburzeń zachowania podlega ocenie poprzez analizę jego zachowań, której dokonuje wychowawca klasy na podstawie Karty Zachowania Ucznia. Uczeń otrzymuje punkty i opisy zachowania w ciągu tygodnia . Umieszczane są one w specjalnej karcie zachowania ucznia. Po tym okresie wychowawca sumuje otrzymane przez dziecko tygodniowe punkty i analizuje opisy zachowań niepożądanych. Na tej podstawie ustala tygodniową ocenę zachowania (według skali: wzorowa, bardzo dobra, dobra, poprawna, odpowiednia, nieodpowiednia, naganna) o której informuje ucznia i jego rodziców omawiając postępy, lub zauważając pogorszenie. Oceny rocznej i śródrocznej dokonuje wychowawca ucznia w oparciu o oceny cząstkowe, konsultacje z pedagogiem szkolnym, nauczycielami wspomagającymi i innymi nauczycielami.

 

Zachowania pożądane, nagradzane punktami dodatnimi:

 1. przestrzeganie zasad,
 2. witanie się, żegnanie się, dziękowanie – stosowanie form grzecznościowych
 3. szanowanie uczuć innych osób, przepraszanie,
 4. okazuje pozytywne uczucia,
 5. proponowanie pomocy,
 6. słuchanie innych,
 7. dzielenie się z innymi,
 8. współpraca w pracy i zabawie,
 9. czeka na swoją kolej w czasie pracy i zabawy,

10.rozwiązywanie problemów, chwalenie kogoś,

11.panowanie nad sobą ( gniewem, złością )

12.organizacja i porządkowanie  swojego miejsca pracy,

13.skupienie w pracy,

14.kończy wykonywane zadanie z sukcesem,

15.dobre tempo pracy

 

Zachowania niepożądane – zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu/opinii z poradni psychologiczno- pedagogicznej

KARTA ZACHOWANIA UCZNIA

 

Imię i nazwisko…………………………………klasa…………termin……………

L.p.

Zachowania pożądane

Data i lekcja wystąpienia

Czytelny podpis

nauczyciela

rodzica

1.

 

przestrzeganie zasad,

 

 

 

2.

stosowanie form grzecznościowych

 

 

 

3.

szanowanie uczuć innych osób, przepraszanie,

 

 

 

4.

okazuje pozytywne uczucia,

 

 

 

5.

proponowanie pomocy,

 

 

 

6.

słuchanie innych,

 

 

 

7.

dzielenie się z innymi,

 

 

 

8.

współpraca w pracy i zabawie,

 

 

 

9.

czeka na swoją kolej w czasie pracy i zabawy,

 

 

 

10.

rozwiązywanie problemów, chwalenie kogoś,

 

 

 

11.

panowanie nad sobą ( gniewem, złością )

 

 

 

12.

organizacja i porządkowanie  swojego miejsca pracy,

 

 

 

13.

skupienie w pracy,

 

 

 

14.

kończy wykonywane zadanie z sukcesem,

 

 

 

15.

dobre tempo pracy

 

 

 

 

 

tygodniowa ocena zachowania: …………………………………………….

 

data  …………podpis wychowawcy…………………

podpis rodzica/prawnego opiekuna ……………………

 

System odwoławczy

 

 1. Uczniowie, rodzice lub nauczyciele mogą odwołać się od cząstkowej oceny ucznia do wychowawcy szkoły w okresie tygodnia.
 2. Wychowawca w porozumieniu z Dyrektorem rozpatruje odwołanie w okresie tygodnia.
 3. Jeśli odwołanie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie ocena staje się podstawą do wystawienia oceny semestralnej lub końcowo rocznej.

Ewaluacja

 

 1. Zasady oceniania zachowania podlegają ocenie i ewaluacji pod koniec roku szkolnego.
 2. Ewaluacja dokonywana jest za pomocą ankiet skierowanych do uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły.
 3. Opinie i uwagi na temat Zasad są zbierane przez wychowawców zarówno od uczniów, jak i rodziców w czasie trwania roku szkolnego.
 4. Wychowawcy i nauczyciele przedstawiają swoje opinie Radzie Pedagogicznej.
 5. Rada Pedagogiczna na ostatniej Radzie podejmuje decyzję o dokonaniu zmian bądź nie zmienianiu Zasad.

 

EWALUACJA WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA

 

 1. W procesie ewaluacji Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania udział biorą:

a)    uczniowie (przez wypełnianie ankiet, podczas dyskusji na naradach klasowych, na zebraniach Samorządu Uczniowskiego, podczas swobodnych rozmów z nauczycielami),

b)    rodzice (w czasie zebrań rodzicielskich, przez wypełnianie ankiet, przez dyskusje z nauczycielami),

c)    nauczyciele (podczas rad pedagogicznych, dyskusji, zebrań zespołów samokształceniowych)

 1. Po każdym skończonym roku szkolnym Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania poddawane są weryfikacji.
 2. Rada Pedagogiczna zobowiązana jest do przeanalizowania wniosków i   zatwierdzenia zmian.

 

 

 

 

 

Za Radę Rodziców                                      Za Radę Pedagogiczną

 

Za Samorząd Uczniowski

 

 

 1. 2. KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I KOŃCOWOROCZNA
 2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w roku. Polega
  na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i ustaleniu ocen
  wg określonej skali. I-szy semestr trwa do ostatniego dnia nauki przed feriami zimowymi.
 3. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
 4. Na tydzień przed zakończeniem semestru (nie wcześniej niż dwa tygodnie) należy przeprowadzić klasyfikację i jej propozycje przedstawić radzie pedagogicznej.
 5. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia o proponowanych dla niego ocenach. O planowanych dla ucznia ocenach negatywnych, nauczyciel zobowiązany jest poinformować jego rodziców (opiekunów prawnych). Zobowiązany jest również do informacji o ocenie z zachowania na miesiąc przed klasyfikacją.
 6. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 7. Ucznia klasy I – III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 8. Uczeń, który został zakwalifikowany do kształcenia specjalnego i ma, co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania, a który uzyskał pozytywne oceny oraz opanował w jednym roku szkolnym program nauczania dwu klas, może być promowany uchwałą Rady Pedagogicznej
  do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 9. Uczeń klas IV –VI, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji otrzymał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych,  może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
  1. 3. EGZAMIN POPRAWKOWY

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z

 1. Egzamin poprawkowy dotyczy tylko oceny rocznej.
 2. Podanie o egzamin poprawkowy uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrekcji szkoły na tydzień przed końcoworocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu wakacji.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

–        dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji;

–        nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

–        nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 1. Udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same lub zbliżone zajęcia edukacyjne. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne zobowiązany jest przygotować pytania egzaminacyjne.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

–        skład komisji ;

–        termin egzaminu;

–        pytania egzaminacyjne;

–        wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia.

 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji
  i powtarza klasę z zastrzeżeniem punktu 7.
 2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.
  1. 4. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
  2. Uczeń może być nie klasyfikowany z jednego (kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych), jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
  3. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
  4. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów), Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  Decyzja Rady Pedagogicznej jest ostateczna.
  5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki lub program nauki poza szkołą.
  6. Podanie o egzamin klasyfikacyjny uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrekcji szkoły najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
  7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

5.  WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

 1. Uczniów klas I – III, osiągających bardzo dobre wyniki w ciągu całego roku szkolnego wyróżnia się przyznając im nagrodę książkową lub dyplom uznania.
 2. Uczniów klas IV –VI osiągających najlepsze wyniki klasyfikacji końcoworocznej Rada Pedagogiczna może wyróżnić:

–   przyznając jednorazowe stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce;

–   przyznając nagrodę książkową lub rzeczową,

–   promocją z wyróżnieniem.

 1. Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce może otrzymać uczeń
  (na wniosek wychowawcy klasy), który osiągnął średnią ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych minimum 5.00 ( z poszczególnych przedmiotów oceny nie niższe niż dobre) oraz otrzymał wzorową ocenę z zachowania.
 2. Promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał bardzo dobre wyniki w nauce – uzyskał średnią min. 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie.
 3. Nagrody książkowe i dyplomy przyznaje się ponadto uczniowi, który:

–        miał 100% frekwencję;

–        zaangażował się w różnych formach pracy społecznej na rzecz szkoły lub środowiska;

–        uzyskał najlepsze wyniki w nauce ( konkursach przedmiotowych), zawodach sportowych.

 1. Regulamin dopuszcza nagradzanie uczniów w innych sytuacjach.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wychowawcy klas corocznie na godzinach wychowawczych oraz zebraniach z rodzicami przedstawiają zasady niniejszego regulaminu.
 2. Rodzice, którzy nie uczestniczą w większości dni otwartych i w zebraniach
  z rodzicami, którzy nie kontaktują się z wychowawcą klasy i nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, nie kontrolujący ocen, nie mogą
 3. powoływać się na brak informacji o postępach w nauce dziecka i nie powinni kwestionować przewidywanych ocen śródrocznych i końcoworocznych.
 4. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zatwierdzające wyniki klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej oraz podejmuje uchwały w sprawie promocji uczniów.
 5. Niniejszy regulamin jest elementem statutu szkoły.
 6. Regulamin z poprawkami wchodzi w życie z dniem 13.09.2005 r.

Wewnątrzszkolny system oceniania został przyjęty przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez Dyrektora szkoły w dniu 13.09.2005 roku.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 04.01.2006r. do WSO wprowadzono zatwierdzony przez radę punkt mówiący o monitorowaniu i ewaluacji szkolnego systemu oceniania

 

 

7. MONITOROWANIE I EWALUACJA SZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA

 1. Szkolne zasady oceniania podlegają procesowi ewaluacji.
 2. Celem ewaluacji jest:
 • Doskonalenie zasad oceniania jako elementu prawa wewnątrzszkolnego
 • Podnoszenie jakości informacji o osiągnięciach i postępach edukacyjnych ucznia
 1. Ewaluację prowadzą:
 • W odniesieniu do szkolnych zasad oceniania – zespół powołany każdorazowo przez dyrektora szkoły,
 • W odniesieniu do systemu przedmiotowego – nauczyciele danego przedmiotu.
 1. Metody ewaluacji:
 • Rozmowy i wywiady z nauczycielami, rodzicami, uczniami
 • Arkusze samooceny dla nauczycieli i uczniów
 • Ankiety
 • Obserwacje zajęć w trakcie których dokonywane jest ocenianie
 • Badanie osiągnięć uczniów
 1. Terminy ewaluacji:
 • Ciągła, bieżąca – w trakcie roku szkolnego
 • Semestralna – zgodnie z kalendarzem roku
 • Na koniec roku szkolnego
 • Na koniec etapu kształcenia
 1. Dyrektor szkoły powołuje zespół, który dokona semestralnej i rocznej ewaluacji szkolnych zasad oceniania.
 2. Na zakończenie etapu kształcenia sporządzany jest raport zespołu powołanego do przeprowadzenia ewaluacji.
 3. Z treścią raportu zapoznani zostają:
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Szkoły
 • Samorząd Uczniowski
 1. Po zapoznaniu się z treścią raportu każdy z wyżej wymienionych organów ma prawo wnioskowania o wprowadzenie zmian do szkolnych zasad oceniania.

10.Rada Pedagogiczna odpowiednią uchwałą może wprowadzić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego zmiany w szkolnych zasadach oceniania.

11.W wyjątkowych sytuacjach, na wniosek zespołu powołanego do przeprowadzenia ewaluacji, na posiedzeniu klasyfikacyjnym uchwałą Rady Pedagogicznej mogą być wprowadzone zmiany z mocą obowiązywania od nowego semestru.

 

ZMIANY W WZO

 

 1. W dniu 03 września 2007 roku Rada Pedagogiczna dokonała ewaluacji Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.

Zmiany dotyczyły informacji o ocenie wyjściowej z zachowania, stroju obowiązującym na terenie szkoły oraz terminie zakończenia I semestru nauki
w roku szkolnym.

 

 1. Zmiany do WZO wpisane w dniu 22.10.2009r. zatwierdzone na Radzie Pedagogicznej.

Klasy I-III

W klasie III wprowadza się równolegle z oceną opisową oceny cyfrowe w skali od 1 do 6.

Plan wynikowy do klasy I dostosowany do nowej podstawy programowej.

Klasy IV-VI

Zmianie ulega procentowe kryterium punktacji i oceny prac pisemnych:

Powyżej 100% – celujący

100-98% – (+ bardzo dobry)

97-94% – (bardzo dobry)

93-91% – (- bardzo dobry)

90-86% – (+ dobry)

85-76% – (dobry)

75-71% – (- dobry)

70-66% – (+ dostateczny)

65-56% – (dostateczny)

55-51% – (- dostateczny)

50-46% – (+ dopuszczający)

45-36% – (dopuszczający)

35-31% – (- dopuszczający)

mniej niż 30% – niedostateczny

Pytania zamknięte w pracach pisemnych oceniane są adekwatnie do poleceń.

Wówczas nie stosuje się połówek punktów.

 

Zmiany w ocenie zachowania:

 

Stosunek do obowiązków szkolnych – uczęszczanie na zajęcia programowe oraz zajęcia pozalekcyjne.

Udział w zajęciach pozalekcyjnych – artystycznych, jeżeli uczeń zgłosił chęć uczestniczenia, są obowiązkowe.

Udział w zajęciach wyrównujących wiedzę jest obowiązkowy, jeżeli nauczyciel uważa takie uczestnictwo za konieczne.

 

 1. Zmiany do WZO wpisane w dniu 08.01.2013r. zatwierdzone na Radzie Pedagogicznej dotyczące szczegółowych zasad ustalania oceny zachowania w drugim etapie edukacyjnym (klasy 4-6).