Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów kl. II

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów klasy II odbywają się w poniedziałki na piątej godzinie lekcyjnej (11.40-12.25) prowadzone są przez pedagoga specjalnego Marzenę Delak. Przewidziane są dla uczniów mających trudności w nauce szkolnej. Trudności te wynikają m.in. z nieharmonijnego rozwoju, fragmentarycznych zaburzeń rozwoju, zaniedbań środowiskowych, częstych nieobecności w szkole.

Celem zajęć jest: eliminacja lub pomniejszenie przyczyn i skutków niepowodzeń szkolnych poprzez stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka; korygowanie zaburzonych funkcji; wyrównywanie istniejących braków w wiedzy i umiejętnościach; rozbudzenie zainteresowań i wyrabianie właściwej motywacji do nauki.

Zajęcia prowadzone są w atmosferze akceptacji z wykorzystaniem zasad stopniowania trudności, systematyczności i indywidualizacji. Na zajęciach pracujemy wykorzystując m.in. elementy dziecięcej matematyki wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej czy metodę 18 struktur wyrazowych.

Tematyka zajęć jest zgodna z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej, realizowane są zagadnienia z edukacji polonistycznej i matematycznej zgodne z aktualnymi potrzebami uczniów.