Doradztwo zawodowe

SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!- rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych    m.st. Warszawy – projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

 

Całkowita wartość projektu:           4 462 172,50  zł    

Dofinansowanie ze środków europejskich:       3 916 972,50 zł 

Okres trwania projektu:                                     1 XII 2019-30 VI 2021   

 

 • 110  szkół i placówek objętych wsparciem  poprzez utworzenie Punktów Informacji  i Kariery; 
 • 40  nauczycieli szkół realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego  ukończy studia podyplomowe;
 • 800  uczniów weźmie udział w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1  w Warszawie 

Miasto st. Warszawa  we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim  podejmuje kolejne wspólne działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego i poprawę jakości usług w zakresie doradztwa.  Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół  podstawowych możliwości korzystania
z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły.

W 110 szkołach  podstawowych zaplanowano  systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjnozawodowego poprzez  utworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK).

Szkoły zostaną  wyposażone  w sprzęt komputerowy,  pomoce i materiały dydaktyczne oraz fachową literaturę.

Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie.

W  celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy nawiązana została współpraca z przedsiębiorcami, a także otoczeniem społeczno-gospodarczym. 40 nauczycieli uzyska kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego.

Platforma edukacyjna www.brp.edu.pl będzie dostosowana do potrzeb uczniów szkół  podstawowych, rodziców i nauczycieli. 

Więcej informacji:

http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwozawodowe/aktualnosci/21916-rozwoj-doradztwa-zawodowego-w-szkolach oraz http://edukacja.warszawa.pl/europa/projekty-efs/21921-siegnij-po-wiecej-rozwojdoradztwa-zawodowego-w-szkolach-podstawowych-mst

Planowanie kariery zawodowej

Planowanie kariery zawodowej i pierwsze decyzje edukacyjno – zawodowe to okres przypadający na lata szkoły gimnazjalnej, aczkolwiek już kończąc szkołę podstawową warto pomyśleć o swojej przyszłości.

W naturalny sposób szkoła jest więc środowiskiem, które ma bezpośredni wpływ na te decyzje i powinna wspierać rodziców i świadczyć pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia:

– Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 11 poz. 114)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół wprowadzające funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizowanego we współpracy z poradniami psychologiczno- zawodowymi

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003r.w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego ) dz. U. z 2003 r. nr 132 poz. 1225)

– Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 przyjęta przez Radę Ministrów 8 lipca 2003r. jako jeden z priorytetów uznaje tworzenie zasobów informacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego i rozwój usług doradczych

Zawody, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe

Doradztwo zawodowe

Warszawski System Doradztwa Zawodowego

1. Zawody gastronomiczne, hotelarskie, turystyczne, ekonomiczne

 • Kelner
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik hotelarstwa
 • Technik technologii żywności
 • Cukiernik – ZSZ
 • Kucharz – ZSZ
 • Sprzedawca – ZSZ
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik ekonomista
 • Technik handlowiec
 • Technik organizacji reklamy
 • Technik eksploatacji portów i terminali
 • Technik logistyk
 • Technik spedytor

2. Zawody branży budowlanej

 • Technik budownictwa
 • Technik urządzeń sanitarnych

3. Zawody branży samochodowej

 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik mechatronik
 • Lakiernik – ZSZ
 • Mechanik pojazdów samochodowych – ZSZ

4. Zawody elektryczne, elektroniczne, mechaniczne, informatyczne

 • Technik elektryk
 • Technik elektroenergetyk transportu
 • Technik elektronik
 • Technik informatyk
 • Technik teleinformatyk
 • Technik energetyk
 • Elektryk – ZSZ
 • Monter elektronik – ZSZ

5. Zawody innych branż- chemiczne, geodezyjne, odzieżowe, ogrodnicze

 • Technik geodeta
 • Technik geolog
 • Technik awionik
 • Technik mechanik lotniczy
 • Technik ochrony środowiska
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik analityk
 • Technik usług fryzjerskich
 • Fototechnik
 • Technik procesów drukowania
 • Technik technologii odzieży
 • Technik księgarstwa
 • Fotograf – ZSZ
 • Drukarz – ZSZ
 • Fryzjer – ZSZ
 • Złotnik – jubiler – ZSZ

Informacje o zawodach, charakterystyki zawodów
www.katalogzawodow.pl