REGULAMIN GRY PLENEROWEJ „NIEPODLEGŁA”

  • 1. Zasady ogólne

1.Niniejszy regulamin obowiązuje przy realizacji gry plenerowej „Niepodległa”   (zwanej dalej Grą), która zostanie rozegrana dnia 20 czerwca 2018r.

2.Wszystkie osoby biorące udział w Grze (zwane dalej Uczestnikami) są zobowiązane do przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu oraz przepisów porządkowych obowiązujących na terenie, na którym gra zostanie przeprowadzona (Szkoła Podstawowa nr 174, plac zabaw, boisko szkolne, otoczenie kościoła).

3.Uczestnikami mogą być uczniowie klas 0-3 wraz z opiekunami, uczniowie klas 4-7 oraz osoby ze środowiska lokalnego (osiedle).

4.Organizatorem Gry jest Szkolne Koło Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 174 wraz z opiekunami Panią Wandą Kumor i Panią Katarzyną Kalbarczyk. (zwane dalej Organizatorem).

 

  • 2. Zasady szczegółowe

1.Udział w Grze jest bezpłatny.

2.Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych uczestników, a w szczególności zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu i stosować się do zaleceń

i zarządzeń Organizatora.

3.Uczestnicy są zobowiązani do poszanowania wszelkich materiałów i urządzeń oraz instalacji technicznych przygotowanych i udostępnionych w celu realizacji Gry oraz mienia Organizatora i właściciela terenu, na którym odbywa się Gra.

4.W przypadku naruszenia przez Uczestników warunków określonych w niniejszym regulaminie, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia materiałów i urządzeń oraz instalacji technicznych, Organizator,

w dowolnym momencie, ma prawo wykluczyć Uczestnika lub jego zespół z gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.

5.Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać przedstawicielom Organizatora (znak rozpoznawczy koszulki z napisem Szkolny Klub Wolontariatu SP174).

6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników pozostawione na terenie, na którym odbywa się gra.

7.Odpady żywności i opakowania należy wrzucać do przeznaczonych do tego celu pojemników.

8.Podczas Gry zabrania się załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż toaleta w szkole i na placu zabaw.

9.Organizator zastrzega sobie prawo do:

9.1. zmian w przebiegu Gry z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych (siła wyższa: deszcz/załamanie pogody/awaria sprzętu).

9.2.   zmiany harmonogramu Gry, jej skrócenia, bądź odwołania.

10.Osoby uczestniczące w Grze wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystywanie ich wizerunku w ewentualnych materiałach filmowych i promocyjnych realizowanych przez Organizatora, w tym na stronach internetowych.

 

  • 3. Zasady Gry.

1.Gra zostanie przeprowadzona w środę 20 czerwca 2018r. w godz.13.00-16.00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 174, boiska szkolnego, placu zabaw, terenu wokół kościoła.

  1. Gra terenowa „Niepodległa” organizowana jest by zapoznać uczestników z historią Polski w I połowie XX z wydarzeniami związanymi z odzyskaniem niepodleglości przez Polskę. By osiągnąc ten cel Uczestnicy będą musieli wykonać przygotowane przez Organizatora zadania.

3.Uczestnicy realizują zadania w zespołach (klasy młodsze wraz z rodzicem /opiekunem; klasy starsze samodzielnie). Warunkiem udziału w Grze jest zgłoszenie do dnia 13 czerwca 2018r.

4.Każdy z Uczestników powinien być w dobrym stanie zdrowia, pozwalającym na udział w Grze.

5.Maksymalna ilość Uczestników 100 osób wraz z rodzicami/opiekunami.

6.O zakwalifikowaniu do udziału w Grze decyduje Organizator, który zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia danego Uczestnika, jeśli mogłoby to spowodować przekroczenie dopuszczalnej, określonej w pkt. 5, liczby osób mogących wziąć udział w Grze.

7.Zgłoszenia do Gry przyjmowane będą do dnia 13 czerwca 2018r. włącznie, za pośrednictwem formularza Zgody. Dodatkowo, o zakwalifikowaniu się do Gry decydować będzie kolejność zgłoszeń.

8.Wszystkie zakwalifikowane osoby otrzymają z wyprzedzeniem informację do przystąpienia o Gry.

9.Uczestnicy powinni stawić się na starcie o godzinie 13.15 w celu rejestracji. Start Uczestników, co 5 minut.

10.Oprócz startu/mety Organizator przewiduje uruchomienie 15 stanowisk

z zadaniami.

11.Na starcie Gry uczestnicy otrzymają numery identyfikacyjne, Kartę Zadań oraz instrukcje dotyczące lokalizacji ustalonego stanowiska.

12.Po wykonaniu zadania na danym stanowisku Uczestnicy otrzymują pieczątkę potwierdzającą jego wykonanie.

13.Warunkiem zaliczenia Gry jest zebranie pieczątek oraz zdanie Karty Zadań na mecie. Oddanie Karty jest równoznaczne z zakończeniem Gry.

14.Za każde zadanie przewidziana jest określona punktacja. Punkty mogą przydzielać koordynatorzy Gry. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decydować będzie czas ukończenia Gry.

15.Niedotrzymanie warunków określonych w pkt.13. regulaminu jest jednoznaczne

z wykluczeniem z końcowej klasyfikacji Gry. W przypadku, jeśli Uczestnik/Uczestnicy zostaną wykluczeni z końcowej klasyfikacji, nie będzie możliwości uczestniczenia

w otrzymaniu nagród głównych.

 

  • 4.Wyłanianie zwycięzców

1.O wygranej decyduje całościowe wypełnienie Karty Zadań oraz czas wykonywania poszczególnych zadań na wszystkich Stanowiskach zadaniowych.

2.Wręczenie nagród dla Uczestników nastąpi dnia 22 czerwca 2018r. na zakończeniu roku szkolnego.

 

  • 5.Nagrody

1.Wśrod Uczestników biorących udział w Grze zostaną wręczone 3 nagrody główne, w dwóch kategoriach wiekowych, których fundatorem jest Organizator.

2.Dla wszystkich Uczestników, niezależnie od wyników będą ufundowane dyplomy ukończenia Gry oraz drobne upominki.

 

  • 6.Postanowienia końcowe

1.Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na szkolnym programie Librus.

2.W kwestiach dotyczących przebiegu Gry nieobjętych niniejszym regulaminem,

a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3.Poprzez wyrażenie zgody na udział w Grze Uczestnicy wyrażają zgodę na:

3.1.wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

4.Odbierając Kartę Zadań, Uczestnicy zgadzają się na warunki Gry i potwierdzają,

że zapoznali się z jej Regulaminem.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian z regulaminem

z ważnych przyczyn.