Karta Ucznia 2020

Szanowni Państwo,
 
Realizując zadania wynikające z Uchwały nr XLVII/1138/2017 Rady Miasta
Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r., dotyczącej wydawania
Karty Ucznia, Zarząd Transportu Miejskiego przekazuje informacje
dotyczące kontynuacji dotychczasowej współpracy w zakresie wydawania
kart dzieciom uprawnionym do bezpłatnych przejazdów.
Mając na względzie harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach
podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 prosimy, aby po zakończonej
rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni złożyli wnioski papierowe lub
elektroniczne o wyrobienie Karty Ucznia dla dzieci. Proponujemy
następujące terminy:
 
 *   do dnia 31.05.2020 r. uprzejmie proszę o przekazanie prawidłowo
wypełnionych wniosków o wydanie Karty Ucznia.
 *   do dnia 31.07.2020 r. Zarząd Transportu Miejskiego dostarczy do
Szkoły wyrobione Karty Ucznia (na podstawie wniosków złożonych w formie
papierowej, jak i elektronicznej) celem przekazania uczniom.
Utrzymanie wyżej wymienionych terminów umożliwi Państwu wydanie Kart
Ucznia przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021, a w dalszej
perspektywie skorzystanie z Karty Ucznia i bezpłatnych przejazdów
uczniom od 01 września 2020 r.
 
Zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych do składania wniosków drogą
elektroniczną
Link  dedykowany wyłącznie dla Państwa placówki to:
W załączeniu przekazujemy również ” Instrukcję ” do elektronicznego
składania wniosków.
 
Aktualny wniosek papierowy o wydanie karty znajduje się pod adresem:
 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt pod
numerem telefonu: 22 45-94-329 lub 22 45-94-198.