Regulamin korzystania z boiska szkolnego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 174 w okresie pandemii koronawirusa COVID 19 od dnia 14 maja 2020 r. do odwołania.

Każda osoba korzystająca z boiska obowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 1. Administratorem boiska jest Dyrektor Szkoły
 2. Boisko będzie udostępniane w godzinach:
 • od poniedziałku do piątku: 17:00 – 22:00
 • sobota:
 • niedziela:
 1. Z każdego boiska korzystać mogą wyłącznie grupy zorganizowane – maksymalnie 6 osób na boisku. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z boiska tylko pod opieką osoby dorosłej, która wliczana jest do grupy 6 osób. Do grupy 6 osób nie wlicza się trenera (dla grup szkoleniowych) i pracowników szkoły.
 2. Korzystanie z boiska wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod nr 22 773 40 03 Osoba dokonująca rezerwacji odpowiada za całą grupę.

Rezerwacja zostaje anulowana jeśli grupa nie potwierdzi obecności na miejscu w wyznaczonym czasie.

Czas każdej rezerwacji jest automatycznie skrócony o 15 minut – na potrzeby zejścia grupy z boiska i zachowania należytej przerwy pomiędzy grupami.

 1. Osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać z jednego węzła sanitarnego WC, obowiązuje zakaz korzystania z szatni i pryszniców.
 2. Za rzeczy pozostawione na terenie boiska administrator nie odpowiada.
 3. Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
 4. Korzystający z obiektu mogą korzystać wyłącznie z własnego sprzętu sportowego.
 5. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych obiekt będzie nieczynny.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa:
 • korzystający z obiektu zobowiązani są wchodząc i wychodząc do dezynfekowania dłoni, korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów do dezynfekcji,
 • podczas korzystania z boiska i pozostałej części obiektu obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu między korzystającymi z obiektu – minimum 2 metry,
 • na terenie obiektu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa – nie dotyczy osób przebywających na płycie boiska
 1. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za umyślne zniszczenia.
 2. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do poleceń pracowników szkoły.
 3. W razie naruszenia powyższego regulaminu oraz pozostałych obostrzeń związanych z pandemią COVID 19 administrator ma prawo usunąć korzystającego lub całą grupę korzystających z terenu obiektu, w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Policja.
 4. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr174