REGULAMIN STOŁÓWKI

  1. Opłaty za posiłki należy dokonywać do 10-tego dnia miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków przelewem na konto:

PATRIOTKA Monika Twardowska

05-110 Jabłonna

Ul. Sadowa 12 m 33

ING Bank Polski S.A. 94 1050 1012 1000 0092 5925 7393

W tytule przelewu proszę o podanie: imię i nazwisko, klasa, nr szkoły, miesiąc którego dotyczy opłata

  1. W przypadku nieobecności zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za każdy zgłoszony, z wyłączeniem pierwszego, dzień nieobecności. Dopuszcza się możliwość zwrotu 50% opłaty za pierwszy dzień nieobecności w przypadku, gdy rezygnacja z posiłku (nieobecność z powodu choroby, wycieczki itp.) zostanie zgłoszona nie później niż w tym dniu do godziny 00 telefonicznie pod numerem telefonu 577 645 888 (może być sms) lub drogą mailową: intendent@patriotka.waw.pl
  2. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy opłacie za następny miesiąc
  3. Zapisanie na obiady traktowane jest, jako zapis stały na cały rok szkolny 2019/2020. Ewentualną rezygnację z posiłków należy zgłosić do 25-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego z posiłków nie będziecie Państwo korzystać.
  4. Dokumentem uprawniającym do spożycia obiadu jest miesięczny karnet obiadowy
  5. Brak uiszczenia należności za obiady w terminie będzie skutkowało wstrzymaniem żywienia oraz będzie skutkować naliczeniem odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.
  6. Obiady wydawane są w dni dydaktyczne do godz. 00, po tej godzinie będzie możliwe odebranie obiadów w przypadku wcześniejszego zgłoszenia
  7. Pojemniki do obiadów „na wynos” są dodatkowo płatne
  8. Wszelkie zapytania/ uwagi należy zgłaszać tel. 577 645 888 w godz. 7.30-15.30, bądź mailowo intendent@patriotka.waw.pl