Informacja dotycząca procedur zapewnienia bezpieczeństwa uczniom Szkoły Podstawowej nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie w sytuacji wystąpienia objawów choroby u dziecka i zakresu danych osobowych uczniów przetwarzanych w związku z realizacją tych procedur

W materiale opisano następujące zagadnienia:
• procedury postępowania z uczniem, u którego zauważono niepokojące objawy mogące mieć związek z zarażaniem tzw. koronawirusem,
• zasady przetwarzania danych osobowych uczniów, w związku z przeciwdziałaniem pandemii,
• zasady postępowania rodziców, które będą pomocne w przeciwdziałaniu pandemii.

Trudna sytuacja, w jakiej znalazła się Nasza Szkoła, w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia
epidemicznego COVID-19, zmusiła kierownictwo Szkoły do przyjęcia szczególnych rozwiązań organizacyjnych. Nadrzędnym celem tych działań jest zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i wszystkim innym osobom związanym z funkcjonowaniem Szkoły.
Wdrożone szkolne procedury postępowania, są zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wytycznymi właściwych instytucji Miasta Stołecznego Warszawy.
Oprócz znanych już rodzicom uczniów procedur wejścia na teren Szkoły, każdy z nauczycieli prowadzących zajęcia został zobowiązany do stałego obserwowania uczniów, pod kątem ewentualnego pogorszenia ich samopoczucia. W przypadku wykazywania przez ucznia niepokojących objawów chorobowych – np. duszności, osłabienia, zawrotów głowy, trudności z oddychaniem – podejmujemy
niezwłoczne działania. Zgodnie z przyjętymi procedurami, uczniowi z objawami choroby zostanie zapewniona dodatkowa opieka. Jednym z elementów szkolnej procedury jest zmierzenie temperatury ciała uczniowi okazującemu niepokojące objawy. Działania te będą prowadzone z poszanowaniem prywatności każdego ucznia.
W przypadku potwierdzenia się niepokojących objawów, w tym znacznie podwyższonej temperatury ciała, uczeń zostanie zaprowadzony do tzw. izolatorium i przedstawiciel Szkoły skontaktuje się niezwłocznie z rodzicami, z prośbą o odebranie dziecka. W izolatorium, taki uczeń będzie przebywał do czasu przyjazdu rodzica. Z tego względu prosimy traktować połączenia telefoniczne ze szkoły priorytetowo. W kolejnych etapach, po odebraniu dziecka ze Szkoły, to już rodzice zapewniają dziecku właściwą opiekę, m.in. poprzez bezpieczny transport ucznia do domu, kontakt z lekarzem, zapewnienie warunków umożliwiających powrót do zdrowia. Po określeniu, przy pomocy właściwych służb, czy
potwierdziło się zachorowanie na chorobę zakaźną względem dziecka, rodzice powinni przekazać informacje o statusie dziecka do Szkoły.
Oczywiście realizacja tych procedur może wiązać się z przetwarzaniem dodatkowych danych osobowych uczniów, w tym tzw. szczególnej kategorii danych uczniów, tj. danych dotyczących zdrowia.
Będzie to realizowane z zachowaniem zasad wynikających z obowiązujących przepisów, m.in. z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
i z poszanowaniem praw wszystkich naszych uczniów, w tym prawa do prywatności. Podstawą prawną ewentualnego przetwarzania danych osobowych uczniów z objawami choroby są m.in. przepisy ustawy Prawo oświatowe, która uprawnia upoważnionych pracowników Szkoły do przetwarzania danych osobowych uczniów w celu zapewnienia im właściwej opieki, bezpieczeństwa, podczas zajęć organizowanych przez Szkołę.
W razie pytań dotyczących przetwarzania danych uczniów, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych, na adres e-mail: iod.wesola@edukompetencje.pl.

Bazując na obecnym stanie prawnym, w Naszej Szkole nie wprowadzono procedury mierzenia temperatury wszystkim uczniom „na wejściu”. Przypominamy jednak rodzicom, że w zajęciach na terenie szkoły mogą brać udział wyłącznie dzieci bez objawów infekcji (np. podwyższonej temperatury). Z tego też względu namawiamy też rodziców, aby w zbliżającym się sezonie infekcji, dokonywać we własnym zakresie pomiaru temperatury ciała dziecka, każdego dnia, przed wyjściem ucznia z domu do Szkoły.
Realizowanie takiej praktyki pomoże nam nie tylko uniknąć potencjalnych zakażeń, ale również zwiększy poziom poczucia bezpieczeństwa uczniów.
Opisane powyżej zasady działania mogą ulec zmianie, w przypadku nowelizacji przepisów prawa lub zmian rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego lub w przypadku zakwalifikowania naszego miasta do tzw. żółtej lub czerwonej strefy epidemicznej.

RODZICU,
PAMIĘTAJ, RÓWNIEŻ TY MOŻESZ POMÓC NASZEJ SZKOLE W OCHRONIE PRZED ZAKAŻENIEM CHOROBĄ ZAKAŹNĄ:
• Zapewnij, aby do szkoły, na zajęcia stacjonarne przysyłać dziecko bez wyraźnych objawów infekcji;
• Wskazane jest sprawdzanie temperatury dziecka, każdego dnia rano, przed wyjściem z domu do Szkoły;
• Utrzymuj stały kontakt ze Szkołą, m.in. przez system dziennika elektronicznego – będą nim przekazywane wszystkie najważniejsze informacje nt. organizacji pracy Szkoły;
• Zadbaj o to, aby Szkoła dysponowała zawsze aktualnym numerem telefonów rodziców;
• W przypadku prób połączenia telefonicznego ze strony Szkoły – staraj się możliwie najszybciej nawiązać kontakt ze szkoła (najlepiej zapisz nr telefonu szkoły w książce kontaktów);
• W przypadku przekazanej telefonicznie informacji o niepokojących objawach u dziecka, zorganizuj możliwie jak najszybciej odebranie dziecka ze Szkoły;
• W przypadku potwierdzenia zakażania tzw. koronawirusem przez dziecko lub domownika dziecka, przekaż informacje o tym fakcie do Szkoły;
• Pomóż dziecku zrozumieć szkolne zasady bezpieczeństwa i wesprzyj w ich respektowaniu.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 174
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie
Paweł Krajewski
Inspektor ochrony danych
Kamila Rudzińska-Kępka