REGULAMIN korzystania z boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 174

Funkcjonowanie boiska sportowego w czasie pandemii COVID-19

Poniżej zamieszczamy nowy regulamin boiska sportowego znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi.
Boisko jest obiektem szkolnym, na którym mają zastosowanie wszelkie regulacje prawne dotyczące miejsc publicznych.
Gospodarzem obiektu jest dyrektor szkoły. Gospodarz odpowiada za stan techniczny urządzeń stanowiących wyposażenie boisk. Wszystkie urządzenia posiadają atest.

Użytkowanie boiska sportowego.

Prawo do korzystania z boiska mają:
 1. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie w godzinach zajęć lekcyjnych 8.00 – 14.00 – bezpłatnie.
 2. Zorganizowane grupy w ramach „otwartych boisk”, SKS z w/w szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 16.00 – bezpłatni.
 3. Mieszkańcy według grafiku (do pobrania poniżej).
 4. Młodzież szkolna bez opieki dorosłych na odpowiedzialność rodziców – w miarę wolnych miejsc.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży korzystającej z boiska bez opieki osoby dorosłej.
Przepisy porządkowe.
 1. Z boiska może jednocześnie korzystać maksymalnie 22 osoby.
 2. Użytkownicy mają obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem i wyjściem z obiektu własnymi środkami dezynfekującymi.
 3. W szczególności na boisku obowiązuje:
  • Bezwzględny zakaz spożywania alkoholu lub przebywania pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.
  • Bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
  Ponadto:
 1. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na cały ogrodzony teren.
 2. Poruszania się po płycie boiska wszelkiego rodzaju pojazdami (np. rower, motorynka), jazdy na rolkach i deskorolkach.
 3. Wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych.
Obowiązki osób korzystających z boiska.
 1. Wykorzystanie boiska i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. W szczególności zabrania się: wspinania po wszelkich urządzeniach boiska.
 2. Posiadania stroju sportowego w tym właściwego obuwia.
Bezwzględnie zabrania się używania obuwia typu piłkarskiego (korków, trampkokorków).
Odpowiedzialność materialna.
 1. Za uszkodzenia obiektu lub jego wyposażenia odpowiedzialność ponosi osoba prowadząca zajęcia z grupą lub osoba wynajmująca boisko.
 2. Korzystający z boiska pokrywa koszty naprawy uszkodzeń, które powstały z jego winy.
 3. Korzystający z boiska ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia gospodarza obiektu o ewentualnych uszkodzeniach urządzeń zauważonych przed i w trakcie zajęć.
 4. Za rzeczy osobiste odpowiada użytkownik.
Przepisy końcowe.
 1. Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną pozbawione prawa korzystania z obiektu bez zwrotu niewykorzystanej części wniesionej opłaty.
 2. Za ewentualne wypadki i szkody poniesione prze korzystających z obiektu wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu właściciel obiektu nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
TELEFON ALARMOWY: 112
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 174