Świetlica jest miejscem przeznaczonym do spędzania czasu wolnego, ważnym miejscem wychowania poza zajęciami edukacyjnymi.

 

Świetlica szkolna dla oddziałów 0 – IV czynna jest

od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.50 do 17:00

kontakt z nami: swietlicasp174@wp.pl

 

Kierownik świetlicy – Anna Florek

Wychowawcy świetlicy: Danuta Midziak, Marzena Delak , Ewa Skolimowska, Magdalena Setnikowska, Wioletta Pokrzywnicka, Monika Dębicka, Barbara Szkurłat, Anna Florek.

 

CELE ŚWIETLICY:

 

*kształtowanie prawidłowej postawy etyczno – moralnej, wyrabianie cech osobowościowych- pracowitość, uczciwość, dyscyplina, tolerancja, koleżeńskość

*wdrażanie do samodzielnej pracy

*organizacja pracy w nauce i pomoc

*dbałość o dobre imię szkoły

*szacunek dla tradycji i symboli narodowych

*rozwijanie uzdolnień i umiejętności spędzania czasu wolnego

*dbanie o bezpieczeństwo własne i innych

* rozwijanie poczucia estetyki

*utrwalanie wiadomości szkolnych

 

NASZYM ZADANIEM JEST :

 

* Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

*Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwych postaw społecznych i moralnych( w szkole w domu i w środowisku lokalnym). Przeciwdziałanie przemocy, zapobieganie problemom z nią związanych.

*Wdrażanie do mądrego i rozsądnego gospodarowania swoim czasem wolnym poprzez zabawy umysłowe, rekreacyjne i sportowe.

*Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym w rozwiązywaniu napotkanych trudności wychowawczych oraz zwrócenie uwagi na szczególne uzdolnienia uczniów.

*Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień dzieci.

*Zapewnienie bezpieczeństwa podczas pobytu na świetlicy.

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

 

Świetlica jest miejscem odpoczynku, zabawy i nauki.

W świetlicy używamy zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję.

Idziemy do świetlicy prosto po lekcjach.

Estetyczny wygląd sali pozwoli nam miło spędzić czas. Dbamy o porządek!

Tornistry zostawiamy w wyznaczonym miejscu.

Lubimy spokój. Mówimy cicho i chodzimy powoli!

Informujemy nauczyciela o wyjściu ze świetlicy i szkoły.

Czas na świetlicy jest też po to, aby odrobić pracę domową i mieć wolny wieczór

Akceptujemy siebie nawzajem! Każdy ma prawo do swojego zdania.

Szanujemy sprzęt i zabawki. To nasza wspólna własność!

Zawsze bawimy się w zgodzie.

Każdy ponosi odpowiedzialność za swoje zachowanie.

Okazujemy sobie nawzajem szacunek. Mówimy do siebie po imieniu.

Lubimy być dobrze traktowani! Jesteśmy życzliwi dla siebie nawzajem oraz wszystkich pracowników szkoły.

Nauczyciel sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów i pomaga rozwiązywać problemy. Nie bój się prosić o pomoc!

Aby każdy miło spędził czas w świetlicy wszyscy musimy przestrzegać zasad.